Praca nauczyciela w prywatnym przedszkolu na podstawie umowy zlecenia

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (480) z dnia 10.03.2019 r.
Począwszy od 1 stycznia 2019 r. dopuszczalne jest zawarcie umowy cywilnoprawnej zamiast umowy o pracę, pod warunkiem że nauczyciel spełni wymagania określone w art. 10 ust. 5 pkt 3-4 i ust. 8a ustawy KN, tj. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne ani nie był skazany prawomocnym wyrokiem w takich okolicznościach, co potwierdza przedstawione przez niego zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego; nauczyciel prowadzi zajęcia bezpośrednio z uczniami lub wychowankami w wymiarze nie wyższym niż 4 godziny tygodniowo; w treści łączącego strony stosunku prawnego nie przeważą cechy charakterystyczne dla stosunku pracy.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy