Wartość pomocy de minimis wyrażona w zaświadczeniu

Gazeta Podatkowa nr 25 (1587) z dnia 28.03.2019 r., autor: Jolanta Białkowska
Wartość udzielonej pomocy de minimis wyrażona jest w stosownym zaświadczeniu, które wydawane jest przez podmiot jej udzielający, np. realizator projektu EFS przyznaje uczestnikowi projektu środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, gmina zwalnia przedsiębiorcę z podatku od nieruchomości. Bez względu na to, czy pomocy de minimis udziela podmiot prywatny, czy publiczny, zastosowanie mają te same przepisy. Taki podmiot jest bowiem zobligowany do wydania beneficjentowi pomocy zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma