Certyfikat jakości podstawą do przyznania punktów przy ocenie wniosku

Gazeta Podatkowa nr 37 (1599) z dnia 09.05.2019 r., autor: Jolanta Białkowska
O kolejności przyznawania pomocy na operacje realizowane w zakresie poddziałania 4.1.3 Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych PROW 2014-2020 decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji. (…) Nadal przysługują punkty, jeśli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiot ubiegający się o jej przyznanie ma nie więcej niż 40 lat. Nowością jest, że za spełnienie tego kryterium obecnie można otrzymać jeden punkt, a nie trzy jak to było w poprzednim naborze wniosków.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma