Czy faktury elektroniczne można przechowywać w formie papierowej?

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno – Finansowych nr 17 (1024) z dnia 10.06.2019 r.
Zgodnie z ustawą o VAT, fakturą jest dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie. Z kolei przez fakturę elektroniczną rozumie się fakturę w formie elektronicznej wystawioną i otrzymaną w dowolnym formacie elektronicznym. Obowiązujące przepisy nie nakładają na podatników obowiązku przechowywania faktur w takiej samej formie, w jakiej zostały one wystawione i w jakiej je otrzymano. Zatem nie ma żadnych przeciwwskazań, aby faktury elektroniczne były przechowywane w formie papierowej lub odwrotnie.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki