Osoby uprawnione do członkostwa w pracowniczych kasach zapomogowo-pożyczkowych

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (498) z dnia 10.12.2019 r.
Stosownie do ustawy o związkach zawodowych, u pracodawców mogą być tworzone pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe (PKZP), których członkami mogą być osoby wykonujące pracę zarobkową, emeryci i renciści bez względu na przynależność związkową. Za pracodawcę ustawa o związkach zawodowych uważa pracodawcę w rozumieniu art. 3 K.p. oraz jednostkę organizacyjną, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one inną niż pracownik osobę wykonującą pracę zarobkową, niezależnie od podstawy tego zatrudnienia.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy