Pobór zaliczki na wniosek pracownika

Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (508) z dnia 20.02.2020 r.
Wolne od podatku dochodowego są przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26 roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł. Począwszy od 2020 r. płatnik obowiązany jest stosować zwolnienie z mocy ustawy, chyba że podatnik (pracownik, zleceniobiorca) wystąpi do płatnika z wnioskiem o pobór zaliczek na podatek.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki