Maksymalny limit wpłat do PPK

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (506) z dnia 10.04.2020 r.
Wpłaty do PPK ustala się od wynagrodzenia pracownika, przez które rozumie się kwotę stanowiącą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania rocznego ograniczenia tej podstawy do kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (w 2020 r. do kwoty 156.810 zł). Z kolei podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe pracownika stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z wyłączeniem wynagrodzenia chorobowego i zasiłków.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy