Wdrożenie PPK w firmie

Gazeta Podatkowa nr 47 (1609) z dnia 13.06.2019 r., autor: Kinga Romas
Od 30 czerwca br. pierwsza grupa pracodawców objęta zostanie przepisami ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. PPK wdrożyć będą musieli pracodawcy, którzy na dzień 31 grudnia 2018 r. zatrudniali co najmniej 250 osób. W celu wdrożenia PPK należy podjąć określone czynności. Przede wszystkim trzeba ustalić stan zatrudnienia. Ustawodawca przewidział wprowadzanie obowiązków w zakresie PPK etapami. Kolejność włączania pracodawców do systemu uzależniona jest od liczby zatrudnionych. Najwcześniej dokonać tego muszą najwięksi pracodawcy zatrudniający co najmniej 250 osób, a następnie co 6 miesięcy włączani będą kolejni zatrudniający.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Obowiązkowy split payment od 1 września 2019 r.

Gazeta Podatkowa nr 47 (1609) z dnia 13.06.2019 r., autor: Aleksandra Węgielska
Od września 2019 r. Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić do ustawy o VAT przepisy, zgodnie z którymi nastąpi obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności w pewnych sektorach gospodarki. Podstawowym celem tych zmian jest zastąpienie obecnie obowiązującego odwrotnego obciążenia oraz odpowiedzialności podatkowej nabywcy stosowanym obligatoryjnie mechanizmem podzielonej płatności.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Brak pełnomocnictwa to uchybienie formalne

Gazeta Podatkowa nr 38 (1600) z dnia 13.05.2019 r., autor: Małgorzata Żujewska
Podatnik ma prawo ustanowić pełnomocnika na każdym etapie postępowania podatkowego. Organ podatkowy musi jednak o tym wiedzieć. Pełnomocnik powołany w związku z wniesieniem odwołania powinien przedłożyć pełnomocnictwo wraz z odwołaniem. W przeciwnym razie odwołanie traktuje się jako dotknięte brakiem formalnym. Nie może być mu nadany dalszy bieg – nie podlega rozpoznaniu.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Czy faktury elektroniczne można przechowywać w formie papierowej?

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno – Finansowych nr 17 (1024) z dnia 10.06.2019 r.
Zgodnie z ustawą o VAT, fakturą jest dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie. Z kolei przez fakturę elektroniczną rozumie się fakturę w formie elektronicznej wystawioną i otrzymaną w dowolnym formacie elektronicznym. Obowiązujące przepisy nie nakładają na podatników obowiązku przechowywania faktur w takiej samej formie, w jakiej zostały one wystawione i w jakiej je otrzymano. Zatem nie ma żadnych przeciwwskazań, aby faktury elektroniczne były przechowywane w formie papierowej lub odwrotnie.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Status komorników sądowych w świetle ustawy o VAT – interpretacja ogólna MF

Poradnik VAT nr 9 (489) z dnia 10.05.2019 r.
Minister Finansów w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe wydał w dniu 15 kwietnia 2019 r. interpretację ogólną, nr PT9.8101.1.2019 dotyczącą określenia statusu komorników sądowych wykonujących czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym jako podatników VAT. (…) Ostatecznie Minister Finansów stwierdził, iż: „(…) komornicy sądowi nie wykonują samodzielnie działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, a co za tym idzie nie są podatnikami podatku VAT (…)”.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki