Udziałowiec spółki z o.o. bez prawa głosu

Gazeta Podatkowa nr 100 (1454) z dnia 14.12.2017 r., autor: Paweł Cierkoński
Konflikt interesów spółki i jej udziałowca może się ujawniać w przypadku, gdy zgromadzenie wspólników ma podejmować uchwałę w sprawie dotyczącej wspólnika. Kodeks spółek handlowych wprowadza zakaz uczestnictwa w głosowaniu takiego wspólnika przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu między nim a spółką.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Zgoda klienta na przesyłanie mu informacji handlowych SMS-em

Gazeta Podatkowa nr 98 (1452) z dnia 07.12.2017 r., autor: Marta Stefanowicz – Wasilewska
W celu przesyłania klientom informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz przez SMS-y, należy najpierw uzyskać na to ich wyraźną zgodę. Może to mieć miejsce w trakcie zawierania umowy sprzedaży. Konsument musi więc wyraźnie, najlepiej pisemnie potwierdzić, że wyraża zgodę na przesyłanie mu takich informacji, jednocześnie podając swój adres e-mail bądź numer telefonu.

(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Optymalizacja w podatku od nieruchomości w 2018 r.

Gazeta Podatkowa nr 1 (1458) z dnia 02.01.2018 r., autor: Marta Stefanowicz – Wasilewska
Początek nowego roku to czas na przegląd zobowiązań, jakie obciążają przedsiębiorcę w związku z prowadzoną działalnością. Do 31 stycznia każdego roku osoby prawne i spółki nieposiadające osobowości prawnej składają coroczną deklarację na podatek od nieruchomości. Warto przyjrzeć się, jakie obiekty znajdujące się w posiadaniu przedsiębiorcy podlegają opodatkowaniu tym podatkiem i jakie stawki należy zastosować. Podatnicy nierzadko mają problemy z zakwalifikowaniem obiektu do danej kategorii. Taka niewłaściwa kwalifikacja może prowadzić do niepotrzebnego finansowego obciążenia przedsiębiorcy.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Rozliczenie z ZUS za pierwszy miesiąc prowadzenia firmy

Gazeta Podatkowa nr 96 (1450) z dnia 30.11.2017 r., autor: Dorota Wyderska
Założenie własnej firmy wiąże się z koniecznością opłacania za siebie do ZUS składek ubezpieczeniowych. Jeśli jest to pierwsza działalność, przedsiębiorca może opłacać składki społeczne według preferencyjnej stawki a składki na Fundusz Pracy w ogóle nie płacić. Z kolei rozpoczynając prowadzenie działalności w trakcie miesiąca można opłacić należności do ZUS tylko za dni, w których firma funkcjonowała.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Korzyści dla prowadzących zakłady pracy chronionej

Gazeta Podatkowa nr 96 (1450) z dnia 30.11.2017 r., autor: Adam Hadław
Według informacji Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w czerwcu 2017 r. funkcjonowały 1.052 zakłady pracy chronionej (ZPChr), które zatrudniały 169.206 pracowników, w tym 132.793 osoby z niepełnosprawnością. Czy ta forma prowadzenia działalności gospodarczej jest nadal atrakcyjna dla przedsiębiorców? Odpowiedź na postawione pytanie nie jest jednak oczywista.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma