Projekt objaśnień podatkowych dotyczących zasad poboru podatku u źródła

Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (494) z dnia 20.07.2019 r.
Ministerstwo Finansów opublikowało na stronie internetowej www.gov.pl projekt objaśnień dotyczący stosowania przepisów związanych z zasadami poboru podatku u źródła. Chodzi o przepisy dotyczące zasad poboru przez płatników podatku od: dywidend, odsetek, należności licencyjnych, z tytułu świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Limit kosztowy dla osobówki wykupionej z leasingu

Gazeta Podatkowa nr 65 (1627) z dnia 14.08.2019 r., autor: Agata Cieśla
Wiele podmiotów gospodarczych użytkuje w prowadzeniu działalności gospodarczej samochody osobowe na podstawie umów leasingu operacyjnego. Jednocześnie dosyć częstą praktyką jest korzystanie przez leasingobiorców z opcji wykupu takiego auta po zakończeniu okresu, na który umowa leasingu została zawarta.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Ulga na zakup kas rejestrujących w branżach objętych obowiązkiem wymiany na kasy on-line

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno – Finansowych nr 23 (1030) z dnia 10.08.2019 r.
Zgodnie z nowymi regulacjami ustawy o VAT, część podatników została objęta obowiązkiem wymiany dotychczas stosowanych kas z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii na kasy on-line. Podatnik zobligowany do wymiany kas, który rozpocznie instalowanie kas online przed terminem wskazanym w ustawie, ma prawo do zwrotu „ulgi” na zakup kas rejestrujących online przed datą graniczną. „Ulga” na zakup kasy będzie należna tylko na te kasy, które podlegają wymianie w związku z obowiązkiem użytkowania kas on-line przez dane grupy podatników.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Zabezpieczenie spłaty podatku przed wydaniem decyzji

Gazeta Podatkowa nr 64 (1626) z dnia 12.08.2019 r., autor: Małgorzata Żujewska
Urząd skarbowy ma prawo dokonać w toku postępowania podatkowego zabezpieczenia spłaty prognozowanego zobowiązania podatkowego. Jako powód może podać wyzbywanie się przez podatnika majątku, wykrycie procederu posługiwania się fikcyjnymi fakturami czy permanentne uchylanie się od płacenia podatków. Podatnik ma prawo zaproponować własne zabezpieczenie.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Zmiany w ustawie o VAT od 1 września 2019 r.

Poradnik VAT nr 13 (493) z dnia 10.07.2019 r.
Szef Krajowej Administracji Skarbowej od 1.09.2019 r. prowadzić będzie w postaci elektronicznej jeden wykaz podmiotów, zawierający m.in. status podmiotu, w odniesieniu do którego nie dokonano rejestracji albo którego wykreślono z rejestru jako podatnika VAT oraz zarejestrowanego jako „podatnik VAT czynny” albo „podatnik VAT zwolniony”, w tym podmiotu, którego rejestracja została przywrócona. W wykazie znajdą się również numery rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki