Składki ZUS jako koszty podatkowe płatnika

Gazeta Podatkowa nr 77 (1743) z dnia 24.09.2020 r., autor: Agata Cieśla
Podmioty, które są pracodawcami oraz zleceniodawcami, od wynagrodzeń wynikających z zawieranych umów i innych świadczeń wypłacanych (stawianych do dyspozycji) pracownikom oraz zleceniobiorcom zasadniczo zobowiązane są jako płatnicy do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Pomimo że zakres obowiązków płatniczych w odniesieniu do tych składek ubezpieczeniowych nie różni się w sposób istotny, to na gruncie podatku dochodowego sposób ich rozliczenia w kosztach podatkowych podmiotu będącego płatnikiem omawianych składek jest inny dla tych opłacanych od należności pracowników i inny w stosunku do składek zleceniobiorców.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Certyfikat rezydencji jako dokument potwierdzający rezydencję podatkową kontrahenta zagranicznego – dla celów CIT

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno – Finansowych nr 27 (1070) z dnia 20.09.2020 r.
Posiadanie certyfikatu rezydencji jest niezbędne do tego, aby polski podmiot, który wypłaca podmiotowi zagranicznemu należności z określonych tytułów, mógł zastosować stawkę podatku wynikającą z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (której stroną jest Polska) albo mógł nie pobrać podatku zgodnie z taką umową. Jeżeli miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych zostało udokumentowane certyfikatem rezydencji niezawierającym okresu jego ważności, płatnik przy poborze podatku uwzględnia ten certyfikat przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego wydania.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Świadczenie usług reklamowych dla podmiotów krajowych

Poradnik VAT nr 16 (520) z dnia 20.08.2020 r.
W praktyce zdarza się często, że podatnicy w ramach prowadzonej działalności świadczą usługi reklamowe, w tym usługi kompleksowej organizacji i obsługi kampanii reklamowych, czy akcji reklamowych. Na potrzeby świadczonych kompleksowych usług reklamowych mogą nabywać towary lub usługi podlegające obowiązkowemu mechanizmowi podzielonej płatności. Wśród podatników pojawiły się wątpliwości, czy w sytuacji, w której nabywają towary oraz usługi podlegające obowiązkowemu MPP, które następnie wykorzystują na potrzeby świadczonej przez siebie kompleksowej usługi reklamowej mają obowiązek umieszczania na przedmiotowych fakturach adnotacji „mechanizm podzielonej płatności”?
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Resort finansów opublikował projekt zmian przepisów dotyczący wprowadzenia estońskiego CIT

Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (520) z dnia 20.08.2020 r.
Do ustawy o CIT planowane jest m.in. wprowadzenie Rozdziału 6b – Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych. Ryczałt ten ma być alternatywną formą opodatkowania przewidzianą dla spółek kapitałowych, których udziałowcami/akcjonariuszami są wyłącznie osoby fizyczne. Nowy reżim opodatkowania wybierany będzie na okresy czteroletnie z możliwością kontynuacji w kolejnych okresach czteroletnich. Przy czym w czasie stosowania ryczałtu podatnikowi nie będzie przysługiwać prawo do odliczeń od podstawy opodatkowania darowizn, ulgi B+R, ulgi na złe długi i innych ulg odliczanych od podstawy opodatkowania.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Doręczenie e-postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu VAT

Gazeta Podatkowa nr 75 (1741) z dnia 17.09.2020 r., autor: Małgorzata Żujewska
Postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu VAT powinno być doręczone podatnikowi przed upływem tego terminu. Sprawa komplikuje się, gdy postanowienie jest przekazywane przez internet. Organy podatkowe twierdzą, że przed upływem terminu wystarczy przesłać na adres elektroniczny adresata zawiadomienie o możliwości odbioru pisma. Sądy administracyjne nie są w tej kwestii jednomyślne.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki