Sposoby złożenia rozliczeń PIT za 2018 rok

Gazeta Podatkowa nr 15 (1577) z dnia 21.02.2019 r., autor: Małgorzata Żujewska
Podatnicy do 30 kwietnia 2019 r. mają czas na rozliczenie się z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018 r. Zeznanie podatkowe można zanieść do urzędu skarbowego, przesłać listownie, przekazać przez internet. Administracja skarbowa, chcąc ułatwić wywiązanie się z obowiązku dokonania rozliczenia, udostępnia w ramach usługi Twój e-PIT sporządzone przez siebie PIT-37 i PIT-38. Po raz pierwszy zarządcy sukcesyjni mogą złożyć rozliczenie podatnika będącego przedsiębiorstwem w spadku.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Opodatkowanie wynagrodzenia z umów zlecenia w 2019 r.

Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (482) z dnia 20.01.2019 r.
Przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Wypłata w 2019 r. wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia lub postawienie go do dyspozycji zleceniobiorcy, wiąże się z koniecznością jego opodatkowania. W 2019 r. zasady opodatkowania umów zlecenia się nie zmieniły, co oznacza, że płatnik nadal obowiązany jest pobierać zryczałtowany podatek dochodowy albo zaliczkę na podatek.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Zastosowanie skonta a korekta deklaracji VAT – odpowiedź MF na zapytanie Wydawnictwa

Poradnik VAT nr 2 (482) z dnia 20.01.2019 r.
Jeśli podatnik składający korektę deklaracji zmniejsza wysokość zobowiązania podatkowego w sytuacji, gdy na wcześniejszym etapie, czyli na etapie deklaracji pierwotnej, zastosowano tzw. skonto – to kwota obniżki uzyskana przez podatnika nie ulega zmianie do czasu, aż wykazana w korekcie deklaracji kwota do zapłaty będzie niższa niż kwota uzyskanego skonta. Wówczas dopiero nastąpi zmiana wysokości obniżki do deklarowanej w korekcie kwoty podatku do wpłaty.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Wytworzenie środka trwałego a jednorazowy odpis amortyzacyjny przewidziany dla małych podatników

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno – Finansowych nr 5 (1012) z dnia 10.02.2019 r.
Podatnicy w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność oraz tzw. mali podatnicy mają prawo do jednorazowej amortyzacji środków trwałych o wartości wyższej niż 10.000 zł zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych. Takiego jednorazowego odpisu dokonuje się w roku podatkowym, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych, a jego wysokość nie może przekroczyć w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro. Limit ten dotyczy łącznej wartości takich jednorazowych odpisów amortyzacyjnych dokonanych w roku podatkowym.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Urząd skarbowy właściwy w sprawie PIT za 2018 r.

Gazeta Podatkowa nr 14 (1576) z dnia 18.02.2019 r., autor: Małgorzata Żujewska
PIT za 2018 r. należy przekazać do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika na ostatni dzień 2018 r. Inne kryteria obowiązują w przypadku zeznań podatkowych składanych przez nierezydentów oraz zarządców sukcesyjnych rozliczających zmarłego przedsiębiorcę. Wybór urzędu skarbowego nie zależy od tego, czy rozliczenie przekazywane jest w formie papierowej, czy elektronicznej.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki