Zaliczka na poczet przyszłych usług a przychód – interpretacja indywidualna organu podatkowego

Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (453) z dnia 01.11.2017 r.
Środki pieniężne otrzymane na poczet przyszłych usług należy potraktować jako zaliczkę (przedpłatę) na poczet usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych stosownie do art. 12 ust. 4 pkt 1 updop, a co za tym idzie, przychód z tego tytułu nie powinien zostać rozpoznany w dacie otrzymania zaliczki. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 września 2017 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.129.2017.1.ZK.

(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Opłaty za przejazdy autostradą oraz za parkingi w podróży służbowej pracownika a koszty podatkowe pracodawcy

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno – Finansowych nr 33 (968) z dnia 20.11.2017 r.
Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby podatnika w celu odbycia podróży służbowej (jazdy zamiejscowe) – w wysokości przekraczającej kwotę ustaloną przy zastosowaniu stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu określonych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Doręczenie pisma zarządcy budynku

Gazeta Podatkowa nr 87 (1441) z dnia 30.10.2017 r., autor: Małgorzata Żujewska
Pisma od organów podatkowych doręcza się osobom prawnym zasadniczo w lokalu ich siedziby lub miejscu prowadzenia działalności – osobie upoważnionej do odbioru korespondencji lub prokurentowi. Dopuszczalne jest jednak pozostawienie przesyłki u zarządcy budynku lub dozorcy w razie niemożności przekazania pisma w siedzibie firmy. Zarządca budynku lub dozorca musi pokwitować odbiór przesyłki i zgodzić się przekazać ją adresatowi.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Czas na przygotowanie się do rozliczenia PIT za 2017 r.

Gazeta Podatkowa nr 95 (1449) z dnia 27.11.2017 r., autor: Agata Cieśla
Duża liczba podatników będących osobami fizycznymi samodzielnie sporządza roczne zeznania podatkowe PIT. Zazwyczaj impulsem do jak najszybszego wypełnienia PIT jest możliwość skorzystania m.in. z preferencyjnego rozliczenia, tj. z małżonkiem albo w charakterze rodzica samotnie wychowującego dziecko. Ponadto można obniżyć podstawę opodatkowania lub należny podatek dokonując różnego rodzaju odliczeń. Przeważnie samo spełnienie ustawowych warunków do zastosowania ulg i odliczeń to nie jedyne kryterium pozwalające na skorzystanie z nich. W większości przypadków podatnik musi posiadać ustawowo określone dowody poniesienia odliczanych wydatków.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki