Nowe dowody po zamknięciu sprawy podatkowej

Gazeta Podatkowa nr 66 (1732) z dnia 17.08.2020 r., autor: Małgorzata Żujewska
Dowodem w postępowaniu podatkowym może być wszystko, co przyczyni się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Materiał dowodowy musi być kompletny. Jeżeli po zakończeniu postępowania podatkowego zostaną ujawnione nowe dowody, nieznane wcześniej urzędnikom, konieczne jest ponowne rozpatrzenie sprawy. Postępowanie może być wznowione z urzędu lub na wniosek podatnika.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Umieszczanie symbolu Nomenklatury scalonej CN na fakturach od 1 lipca 2020 r.

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno – Finansowych nr 26 (1069) z dnia 10.09.2020 r.
Pomimo, że ustawodawca powołuje symbole Nomenklatury scalonej (CN) w celu klasyfikacji towarów opodatkowanych obniżonymi stawkami VAT, to umieszczanie tego symbolu na fakturze nie jest obowiązkowe. Taki symbol sprzedawca może natomiast podawać dobrowolnie. Organy podatkowe dopuszczają bowiem możliwość umieszczania na wystawianych fakturach dodatkowych informacji/danych.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Notariusz jako płatnik PCC

Gazeta Podatkowa nr 67 (1733) z dnia 20.08.2020 r.
Notariusze, jako płatnicy podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego, obowiązani są uzależnić dokonanie czynności cywilnoprawnej od uprzedniego zapłacenia podatku. Do ich obowiązków należy m.in. prowadzenie rejestru podatku, wpłacanie pobranego podatku na rachunek organu podatkowego właściwego ze względu na siedzibę płatnika, a także przekazanie w formie elektronicznej, deklaracji o wysokości pobranego i wpłaconego podatku, w tym informację o kwocie podatku należnego poszczególnym gminom.

(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

SLIM VAT – pakiet uproszczeń dla podatników VAT

Gazeta Podatkowa nr 73 (1739) z dnia 10.09.2020 r., autor: Aleksandra Węgielska
Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe. Przepisy tej ustawy mają wprowadzić rozwiązania w zakresie uproszczenia rozliczania przez podatników VAT, tzw. pakiet SLIM VAT, rozwiązania o charakterze doprecyzowującym i uzupełniającym w stosunku do niektórych konstrukcji prawnych w podatku VAT, a także zmiany w zakresie systemu zwrotu podatku podróżnym (TAX FREE).
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Dopuszczalne formy potwierdzenia odbioru faktur korygujących

Poradnik VAT nr 15 (519) z dnia 10.08.2020 r.
Faktura korygująca wystawiana jest w celu podania właściwych, prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością kwot i innych danych, decydujących o rzetelności wystawionego dokumentu. Zatem, istotą faktur korygujących jest korekta faktur pierwotnych, tak aby dokumentowały rzeczywisty przebieg zdarzeń gospodarczych. (…) Faktura korygująca musi dotrzeć do nabywcy, a nabywca musi potwierdzić ten fakt, by wystawca miał możliwość obniżenia podatku należnego w związku z wystawieniem tej faktury.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki