Wystawianie faktur do paragonów z NIP

Gazeta Podatkowa nr 32 (1698) z dnia 20.04.2020 r., autor: Aleksandra Węgielska
Organy podatkowe uważają, że sprzedawca nie ma prawa do wystawienia faktury korygującej zawierającej NIP lub zaakceptowania noty korygującej wystawionej przez klienta w przypadku, gdy wcześniej została sporządzona faktura do paragonu niezawierającego NIP. Uważają także, że sprzedawca nie ma prawa do wystawienia faktury zawierającej prawidłowy NIP w przypadku błędnego NIP na paragonie.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Wspólne zeznanie małżonków z różnymi adresami zamieszkania

Gazeta Podatkowa nr 22 (1688) z dnia 16.03.2020 r., autor: Małgorzata Żujewska
Osoby podlegające w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu składają PIT-36 za 2019 r. w urzędzie skarbowym właściwym zasadniczo ze względu na swoje miejsce zamieszkania w dniu 31 grudnia 2019 r. Wskazuje tak art. 45 ust. 1b ustawy o pdof. Przyjmuje się, że miejsce zamieszkania to miejscowość, w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu. Miejscowość ta stanowi centrum jej interesów życiowych i majątkowych. Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Nieodliczona składka zdrowotna . w PIT-36L

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno – Finansowych nr 11 (1054) z dnia 10.04.2020 r.
Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacona z tytułu działalności gospodarczej (tu: opodatkowanej podatkiem liniowym), która nie została w całości odliczona w zeznaniu podatkowym PIT-36L, może zostać odliczona od podatku obliczonego od przychodów (dochodów) z umowy o pracę w zeznaniu PIT-37 składanym za ten sam rok. Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Odsetki od „prywatnego” kredytu w kosztach firmowych

Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (509) z dnia 01.03.2020 r.
Podatnik może ujmować do kosztów podatkowych w całości odsetki od kredytu spłacane od momentu wprowadzenia auta do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Zgodnie z definicją zawartą w art. 22 ust. 1 updof, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 updof.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Czy konieczne jest zawiadomienie o zapłacie na rachunek spoza białej listy, gdy zapłata nastąpi w ramach MPP?

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno – Finansowych nr 8 (1051) z dnia 10.03.2020 r.
Z dniem 1 stycznia 2020 r. wprowadzono odpowiedzialność solidarną nabywcy wraz z dostawcą towaru lub usługodawcą za jego zaległości podatkowe – w przypadku zapłaty należności za dostawę towarów lub świadczenie usług na rachunek inny niż rachunek dostawcy zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów prowadzonym przez szefa KAS (tj. białej liście). Odpowiedzialność ta ograniczona jest do wysokości kwoty podatku VAT, proporcjonalnie przypadającej na tę dostawę towarów lub to świadczenie usług.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki