Kolejne zwolnienia w podatku od nieruchomości

Gazeta Podatkowa nr 101 (1455) z dnia 18.12.2017 r., autor: Kinga Romas
Przedsiębiorcy będący w szczególności właścicielami bądź użytkownikami wieczystymi gruntów oraz posiadaczami nieruchomości ponoszą również wydatki z tytułu opłacania podatku od nieruchomości. W praktyce przedsiębiorcy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zazwyczaj odprowadzają podatek od nieruchomości z zastosowaniem stawki najwyższej. Ustawodawca przewidział katalog podmiotów zwolnionych z tego obowiązku. Od 2018 r. został on rozszerzony o żłobki i kluby dziecięce.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Kilka należności od tego samego dłużnika a udokumentowanie nieściągalności należności na potrzeby CIT

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno – Finansowych nr 3 (974) z dnia 20.01.2018 r.
W przypadku, gdy zostało wydane postanowienie o nieściągalności dotyczące tylko jednej wierzytelności, to Wnioskodawca nie może na tej podstawie zakwalifikować pozostałych wierzytelności posiadanych wobec tego samego Dłużnika do kosztów uzyskania przychodów, ponieważ każda z nich, aby być uznana za nieściągalną, powinna być udokumentowana w sposób określony w art. 16 ust. 2 updop.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Zasady sporządzania przez płatników informacji PIT-11

Gazeta Podatkowa nr 7 (1464) z dnia 22.01.2018 r., autor: Ewelina Piotrowska
Informacja PIT-11 wystawiona przez płatnika na rzecz podatnika stanowi podstawę do sporządzenia zeznania rocznego. Zawiera bowiem dane dotyczące wysokości przychodów i kosztów ich uzyskania, pobranych składek na ubezpieczenia społeczne i składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz pobranych zaliczek. Wartości te są niezbędne podatnikowi dla prawidłowego rozliczenia się za dany rok podatkowy.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Sposób wykorzystania usługi budowlanej

Poradnik VAT nr 24 (456) z dnia 20.12.2017 r.
W umowie o roboty budowlane zawartej między inwestorem a wykonawcą, strony ustalają zakres robót, które wykonawca będzie wykonywał osobiście lub za pomocą podwykonawców. Zatem o odwrotnym obciążeniu można mówić, gdy w ramach realizacji określonej inwestycji zostaną zawarte dwa rodzaje umów: pierwsza, na podstawie której inwestor zleci wykonanie określonych prac budowlanych wykonawcy, oraz druga, z mocy której wykonawca zleci wykonanie wszystkich lub części robót budowlanych faktycznemu wykonawcy tych usług.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Rzeczywiste wydatki do wysokości „kilometrówki” w firmowych kosztach – interpretacja indywidualna organu podatkowego

Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (456) z dnia 20.12.2017 r.
Spółka z o.o. może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki w związku z podróżami członków zarządu odbywanymi ich prywatnymi samochodami. Kosztami podatkowymi są wydatki w części nieprzekraczającej kwot wynikających z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu dla celów służbowych oraz stawki za jeden kilometr przebiegu określonej w odrębnych przepisach.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki