Możliwość ujęcia w kosztach podatkowych wydatku opłaconego gotówką na rzecz podmiotu zagranicznego

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno – Finansowych nr 34 (969) z dnia 01.12.2017 r.
Według organów podatkowych, przepisy wyłączające z kosztów uzyskania przychodów koszty uregulowane z pominięciem rachunku płatniczego mają zastosowanie także do płatności na rzecz kontrahenta zagranicznego. Zatem – w przypadku jednorazowej wartości transakcji przekraczającej 15.000 zł – zapłata na rzecz kontrahenta zagranicznego dokonana gotówką (z pominięciem rachunku płatniczego) spowoduje, że wartość nabytych towarów nie będzie mogła zostać uznana za koszt uzyskania przychodów.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Zaliczka na poczet przyszłych usług a przychód – interpretacja indywidualna organu podatkowego

Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (453) z dnia 01.11.2017 r.
Środki pieniężne otrzymane na poczet przyszłych usług należy potraktować jako zaliczkę (przedpłatę) na poczet usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych stosownie do art. 12 ust. 4 pkt 1 updop, a co za tym idzie, przychód z tego tytułu nie powinien zostać rozpoznany w dacie otrzymania zaliczki. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 września 2017 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.129.2017.1.ZK.

(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Opłaty za przejazdy autostradą oraz za parkingi w podróży służbowej pracownika a koszty podatkowe pracodawcy

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno – Finansowych nr 33 (968) z dnia 20.11.2017 r.
Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby podatnika w celu odbycia podróży służbowej (jazdy zamiejscowe) – w wysokości przekraczającej kwotę ustaloną przy zastosowaniu stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu określonych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Doręczenie pisma zarządcy budynku

Gazeta Podatkowa nr 87 (1441) z dnia 30.10.2017 r., autor: Małgorzata Żujewska
Pisma od organów podatkowych doręcza się osobom prawnym zasadniczo w lokalu ich siedziby lub miejscu prowadzenia działalności – osobie upoważnionej do odbioru korespondencji lub prokurentowi. Dopuszczalne jest jednak pozostawienie przesyłki u zarządcy budynku lub dozorcy w razie niemożności przekazania pisma w siedzibie firmy. Zarządca budynku lub dozorca musi pokwitować odbiór przesyłki i zgodzić się przekazać ją adresatowi.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki