Zapłata za towar o wartości przekraczającej 15.000 zł a koszty podatkowe

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno – Finansowych nr 5 (976) z dnia 10.02.2018 r.
Zgodnie z przyjętą praktyką organów podatkowych, za transakcję należy tu uznać umowę zawieraną między przedsiębiorcami w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, której przedmiotem jest odpłatne świadczenie usług/dostaw towarów. Z kolei „jednorazowa wartość transakcji” to ogólna wartość wierzytelności lub zobowiązań, określona w umowie zawartej między przedsiębiorcami.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Kryteria wyboru urzędu skarbowego właściwego w zakresie PIT za 2017 r.

Gazeta Podatkowa nr 13 (1470) z dnia 12.02.2018 r., autor: Małgorzata Żujewska
Podstawowym kryterium, na podstawie którego ustala się właściwość urzędu skarbowego w zakresie PIT za 2017 r., jest miejsce zamieszkania podatnika w dniu 31 grudnia 2017 r. Miejsce zamieszkania to miejscowość stanowiąca centrum interesów życiowych danej osoby. Inne kryteria obowiązują w przypadku osób, które wyjechały z kraju przed końcem ubiegłego roku, rozliczają się wspólnie z małżonkiem posiadającym inny adres czy są cudzoziemcami.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Sposób regulowania zaliczek na podatek w 2018 r.

Gazeta Podatkowa nr 13 (1470) z dnia 12.02.2018 r., autor: Agata Cieśla
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej i podatkiem liniowym, zobowiązane są do regulowania w trakcie roku swoich zobowiązań w podatku dochodowym poprzez dokonywanie wpłat zaliczek na ten podatek zasadniczo w systemie miesięcznym. Jednak, po spełnieniu ustawowych warunków, część przedsiębiorców może opłacać zaliczki na pdof kwartalnie, a część w ogóle ich nie płacić.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Zakup publikacji w wersji elektronicznej od unijnego dostawcy

Poradnik VAT nr 1 (457) z dnia 10.01.2018 r.
Dostawa czasopism w wersji elektronicznej uznawana jest za usługę elektroniczną. Ustawa o VAT nie definiuje usług elektronicznych odsyłając w tym zakresie do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011. (…) Zakup książki w wersji elektronicznej od unijnego dostawcy, stanowi po stronie polskiego nabywcy import usług. Obowiązek rozliczenia importu usług powstanie bez względu na to, czy podatnik otrzyma od dostawcy fakturę.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Przeliczanie użytków rolnych dla celów podatku rolnego – interpretacja ogólna Ministra Finansów

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno – Finansowych nr 3 (974) z dnia 20.01.2018 r.
Użytki rolne klasy VIz są bardziej podobne do użytków rolnych klasy VI, niż do innych użytków rolnych. Dlatego nie można gorzej traktować słabszych jakościowo gruntów – oznaczonych klasą VIz – niż gruntów oznaczonych klasą VI. Tym bardziej, że w polskim systemie prawa podatkowego podatek rolny nie jest klasyfikowany jako klasyczny podatek majątkowy. Potencjalne przychody osiągane z gruntów klasy VIz są na pewno bardziej zbliżone do potencjalnych przychodów osiąganych z gruntów klasy VI, niż jakiejkolwiek innej.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki