Zwrot kosztów pracownikowi odwołanemu z urlopu wypoczynkowego

Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (477) z dnia 01.11.2018 r.
Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu. Pracodawca wtedy jest obowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu. Jeżeli pracownikowi odwołanemu z urlopu pracodawca zwraca wyłącznie koszty bezpośrednio związane z tym odwołaniem, to u pracownika taki zwrot nie jest przychodem podlegającym opodatkowaniu i oskładkowaniu.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Podatek dochodowy w firmie rodzinnej

Gazeta Podatkowa nr 96 (1553) z dnia 29.11.2018 r., autor: Agata Cieśla
W firmach osób fizycznych częstą praktyką jest korzystanie w wielu różnych aspektach z pomocy członków rodziny. Wydatki związane z opłaceniem takiej pomocy nie zawsze podlegają ujęciu w firmowym rachunku kosztowym. Ich rozliczenie uzależnione jest od stopnia pokrewieństwa pomiędzy przedsiębiorcą a członkami rodziny, z pomocy których korzysta.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Rozliczenie kosztów związanych z montażem i uruchomieniem środka trwałego – interpretacja KIS

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno – Finansowych nr 33 (1004) z dnia 20.11.2018 r.
Za koszt wytworzenia uważa się wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się: kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania.

(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Wysokości opłaty legalizacyjnej nie można miarkować

Gazeta Podatkowa nr 86 (1543) z dnia 25.10.2018 r.
Organ administracji jest zobligowany do określenia opłaty legalizacyjnej, natomiast inwestor nie ma bezwzględnego obowiązku jej uiszczenia, jednak brak tej opłaty oznacza rezygnację z legalizacji obiektu budowlanego powstałego w warunkach samowoli budowlanej. Co więcej, w doktrynie i orzecznictwie wskazuje się, że bez wpływu na fakt nałożenia opłaty legalizacyjnej, jak też ustalenia jej wysokości pozostają np. przyczyny popełnienia samowoli, jej zakres, istnienie bądź nieistnienie po stronie inwestorów winy lub wartość wykonanych robót.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Kontynuacja działalności po śmierci podatnika VAT

Gazeta Podatkowa nr 94 (1551) z dnia 22.11.2018 r., autor: Aleksandra Węgielska
Z dniem 25 listopada 2018 r. wchodzą w życie przepisy ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Dzięki temu podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą będą mogli zagwarantować swojej firmie ciągłość jej funkcjonowania po swojej śmierci. Na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów, wraz ze śmiercią przedsiębiorcy, de facto kończy się byt prawny prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa. Przepisy tej ustawy wprowadzają wiele zmian do innych aktów prawnych, m.in. do ustawy o VAT.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki