E-faktury wystawiane przez podatników VAT

Gazeta Podatkowa nr 98 (1452) z dnia 07.12.2017 r., autor: Aleksandra Węgielska
W obrocie gospodarczym e-faktury stanowią bardzo powszechną formę dokumentowania transakcji przez podatników VAT. Fakturę uznaje się za elektroniczną, jeżeli została wystawiona oraz otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Obowiązkiem podatnika wystawiającego e-faktury jest zapewnienie autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Korekta kosztów uzyskania przychodów w związku z otrzymanym rabatem

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno – Finansowych nr 33 (968) z dnia 20.11.2017 r.
W myśl ustawy o PDOP, jeżeli korekta kosztu uzyskania przychodów nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Wspólnicy odpowiadają za długi podatkowe spółki cywilnej

Gazeta Podatkowa nr 96 (1450) z dnia 30.11.2017 r., autor: Małgorzata Żujewska
Urząd skarbowy może domagać się spłaty zaległości podatkowych spółki cywilnej od wspólników. Orzeka o ich odpowiedzialności w formie decyzji. Egzekucja nieuregulowanych zobowiązań może być prowadzona z całego majątku wspólnika, a gdy pozostaje on w związku małżeńskim – także ze składników mienia zgromadzonego wspólnie z małżonkiem.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Czy termin korekty VAT w ramach ulgi na złe długi zostanie skrócony?

Poradnik VAT nr 20 (452) z dnia 20.10.2017 r.
Podatnicy VAT sprzedający towary i usługi, wobec których nabywcy zwlekają z uregulowaniem należności za dokonane zakupy, mają prawo do skorzystania z ulgi na złe długi, polegającej na odpowiedniej korekcie podstawy opodatkowania i podatku należnego. Ulga na złe długi dotyczy wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona (…).
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Możliwość ujęcia w kosztach podatkowych wydatku opłaconego gotówką na rzecz podmiotu zagranicznego

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno – Finansowych nr 34 (969) z dnia 01.12.2017 r.
Według organów podatkowych, przepisy wyłączające z kosztów uzyskania przychodów koszty uregulowane z pominięciem rachunku płatniczego mają zastosowanie także do płatności na rzecz kontrahenta zagranicznego. Zatem – w przypadku jednorazowej wartości transakcji przekraczającej 15.000 zł – zapłata na rzecz kontrahenta zagranicznego dokonana gotówką (z pominięciem rachunku płatniczego) spowoduje, że wartość nabytych towarów nie będzie mogła zostać uznana za koszt uzyskania przychodów.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki