Okres przechowywania ewidencji czasu pracy kierowców

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (534) z dnia 10.06.2021 r.
W przypadku kierowców nie znajdzie zastosowania ogólna reguła dotycząca przechowywania dokumentacji pracowniczej, wynikająca z Kodeksu pracy. Regulacje Kodeksu pracy stosuje się w stosunku do kierowców jedynie w zakresie, który jest nieuregulowany w ustawie. Dlatego nie ma podstaw prawnych do zastosowania w tym zakresie reguł kodeksowych. W przypadku kierowców nie ma więc znaczenia, czy został on zatrudniony przed 1 stycznia 2019 r., czy po 31 grudnia 2018 r. Dla tej grupy, obowiązuje jednolity okres przechowywania ewidencji czasu pracy, który zależy jedynie od formy zatrudnienia i wynosi odpowiednio 3 lata lub 2 lata.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Wybór metody ustalania nadgodzin wynikających z przekroczenia przeciętnej normy tygodniowej

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (533) z dnia 01.06.2021 r.
Za każdą godzinę pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym przysługuje 100% dodatek, chyba że przekroczenie tej normy nastąpiło w wyniku pracy w godzinach nadliczbowych, za które pracownikowi przysługuje prawo do dodatku za nadgodziny dobowe. Norma ta zawiera jedyny, wskazany wprost, element wzoru na obliczenie nadgodzin tygodniowych, a mianowicie od ogólnej liczby godzin przepracowanych należy odjąć nadgodziny dobowe i na podstawie tak ustalonej wielkości obliczać przekroczenia średniotygodniowe.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy na przełomie miesięcy kalendarzowych

Gazeta Podatkowa nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021 r., autor: Ewa Madejek
Za czas urlopu wypoczynkowego pracownikowi przysługuje takie wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. W przypadku dużych wahań wysokości tego wynagrodzenia, okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

W czasie pandemii – jednostronne udzielanie tylko zaległego urlopu wypoczynkowego

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (532) z dnia 10.05.2021 r.
W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, pracodawca może udzielić pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni. Jest to znaczne ułatwienie dla pracodawcy, w dodatku o charakterze bezwarunkowym.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Treść polecenia wykonania prac szczególnie niebezpiecznych

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (532) z dnia 10.05.2021 r.
Niektóre prace szczególnie niebezpieczne mogą być podjęte dopiero po otrzymaniu pisemnego polecenia pracodawcy. Informacje, które powinny zostać umieszczone w tym dokumencie zależą od decyzji pracodawcy. Generalnie rozporządzenie ogólne poza stwierdzeniami, że przystąpienie do wykonywania niektórych prac wymaga pisemnego pozwolenia pracodawcy, nie zawiera wytycznych co do jego treści.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy