Przy stałym rozkładzie nie trzeba grafiku

Gazeta Podatkowa nr 16 (1578) z dnia 25.02.2019 r., autor: Agata Barczewska
Harmonogramy czasu pracy nie są potrzebne m.in. przy sztywnym rozkładzie czasu pracy, w którym dni i godziny robocze są z góry wiadome i zasadniczo niezmienne. Taki rozkład występuje na ogół w tzw. podstawowym systemie czasu pracy, który polega na pracy przez 5 dni w tygodniu, przy zachowaniu 8-godzinnej normy dobowej i sobocie (najczęściej) wolnej z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Może też mieć miejsce przy zatrudnieniu pracownika niepełnoetatowego, w rozkładzie przewidującym takie same dni i godziny pracy. Taki grafik powinien być jednak z góry określony oraz wiadomy pracownikowi.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Zasady wynagradzania pracy nadliczbowej

Gazeta Podatkowa nr 23 (1585) z dnia 21.03.2019 r., autor: Ewa Madejek
Dopuszczalne przypadki wykonywania pracy ponadnormatywnej wskazują przepisy Kodeksu pracy. Ze względu na to, że praca nadliczbowa ma charakter nieplanowy, ustawodawca określił zasady jej rekompensaty, niezależnie od zagwarantowania prawa do normalnego wynagrodzenia za nią. Nadgodziny mogą być rekompensowane w formie pieniężnej, tj. dodatku albo poprzez udzielenie czasu wolnego. Jeżeli pracodawca zdecyduje się na wypłatę dodatku, wówczas przy ustalaniu jego wysokości musi wziąć pod uwagę kilka czynników, od których zależy wysokość dodatku oraz zastosować odpowiednią metodykę jego wyliczenia.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Zwolnienie lekarskie nie chroni przed dyscyplinarką

Gazeta Podatkowa nr 13 (1575) z dnia 14.02.2019 r., autor: Agata Barczewska
Generalnie pracownik w okresie korzystania ze zwolnienia chorobowego objęty jest ochroną zatrudnienia, należy jednak zauważyć, że ochrona ta dotyczy tylko wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do jej rozwiązania bez wypowiedzenia. Zapis ten nie chroni pracownika przed rozwiązaniem umowy w trybie dyscyplinarnym.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za naruszenie RODO

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (476) z dnia 10.01.2019 r.
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza RODO. Nie tylko więc wystąpienie skutków niewłaściwego przetwarzania danych w postaci zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych, ale także niedopełnienie jakiegokolwiek obowiązku, który został wskazany przez RODO, może stanowić podstawę do ukarania.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Rekompensowanie pozarozkładowej pracy w sobotę i w niedzielę

Gazeta Podatkowa nr 16 (1578) z dnia 25.02.2019 r., autor: Ewa Madejek
Pracowników, bez względu na system czasu pracy, obowiązuje zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Oznacza ona, że praca może być wykonywana średnio przez 5 dni w tygodniu. Zatem pracownik powinien też mieć średnio 2 dni wolne od pracy w tygodniu. W wielu zakładach dniem wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy są soboty. Pozarozkładową pracę w takim dniu, a także w niedziele wolne od pracy, należy pracownikowi odpowiednio zrekompensować.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy