Przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb ZFŚS

Gazeta Podatkowa nr 11 (1677) z dnia 06.02.2020 r., autor: Agata Barczewska
Jednym z obowiązków pracodawcy jest zaspokajanie w miarę możliwości potrzeb socjalnych pracowników. W większości przypadków realizacja tego obowiązku następuje w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Pracodawca, przyznając świadczenia socjalne z tego Funduszu, musi mieć na względzie zasady przetwarzania danych osób uprawnionych do świadczeń.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Ustalanie wynagrodzenia urlopowego przy wypłacie w następnym miesiącu

Gazeta Podatkowa nr 9 (1675) z dnia 30.01.2020 r., autor: Ewa Madejek
Termin wypłaty wynagrodzenia pracownikom obowiązujący w zakładzie ma wpływ na ustalanie wynagrodzenia urlopowego. Wypłata wynagrodzenia w miesiącu następującym po przepracowanym miesiącu powoduje, że do podstawy wynagrodzenia urlopowego przyjmuje się wynagrodzenie za inne miesiące niż przy wypłacie na koniec danego miesiąca.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Osoby uprawnione do członkostwa w pracowniczych kasach zapomogowo-pożyczkowych

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (498) z dnia 10.12.2019 r.
Stosownie do ustawy o związkach zawodowych, u pracodawców mogą być tworzone pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe (PKZP), których członkami mogą być osoby wykonujące pracę zarobkową, emeryci i renciści bez względu na przynależność związkową. Za pracodawcę ustawa o związkach zawodowych uważa pracodawcę w rozumieniu art. 3 K.p. oraz jednostkę organizacyjną, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one inną niż pracownik osobę wykonującą pracę zarobkową, niezależnie od podstawy tego zatrudnienia.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Częstotliwość i termin dokonywania przeglądu danych z ZFŚS

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno – Finansowych nr 3 (1046) z dnia 20.01.2020 r.
Przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych nakładają na pracodawców obowiązek dokonywania przeglądu danych osobowych zawartych w dokumentacji wytworzonej w ramach prowadzenia Funduszu – nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym, w celu ustalenia niezbędności ich dalszego przechowywania. Jest to minimalna częstotliwość dokonywania takiego przeglądu, określona przez ustawodawcę.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Wynagrodzenie za czas zwolnienia na dziecko do lat 14

Gazeta Podatkowa nr 102 (1664) z dnia 23.12.2019 r., autor: Ewa Madejek
Za czas zwolnienia od pracy na dziecko do lat 14 pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Ustalając wynagrodzenie za to zwolnienie, stosuje się zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop. Jednakże składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej oblicza się z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy. Przy czym wynagrodzenie urlopowe ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy