Organizacja pracy w razie sporadycznego jej świadczenia w godzinach wieczornych

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (503) z dnia 01.03.2020 r.
Pracą w godzinach nadliczbowych jest bowiem praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy (dobową – co do zasady 8 godz. i średniotygodniową – 40 godz.), a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy. Wyróżnia się zatem dwa rodzaje nadgodzin – dobowe i tygodniowe. Względem pracownika zatrudnionego na część etatu mogą wystąpić dodatkowe dwa rodzaje godzin pozarozkładowych – ponadwymiarowe, jeden bez, a drugi z obowiązkiem zapłaty dodatku.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Niewypłacone pracownikom wynagrodzenie nie zwalnia z przekazania druków do ZUS

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno – Finansowych nr 9 (1052) z dnia 20.03.2020 r.
Z § 2 ust. 6 rozporządzenia w sprawie rozliczania składek wynika, że dla każdego ubezpieczonego, dla którego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe stanowi przychód w rozumieniu przepisów o PDOF, płatnik składek w imiennym raporcie miesięcznym oraz deklaracji rozliczeniowej bądź ich korektach ma obowiązek wykazać należne składki na ubezpieczenia społeczne od wszystkich wypłat dokonanych lub postawionych do dyspozycji ubezpieczonego od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, którego dokumenty te dotyczą.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Zawieszenie świadczeń płacowych w sytuacjach kryzysowych

Gazeta Podatkowa nr 31 (1697) z dnia 16.04.2020 r., autor: Agata Barczewska
Pracodawcy prowadzący działalność gospodarczą narażeni są na oddziaływanie wielu czynników ekonomicznych, w tym wywołujących spowolnienie, a nawet poważny kryzys. Z taką sytuacją mamy do czynienia w bieżącym okresie. Epidemia koronawirusa może bowiem zagrozić podstawom bytu wielu firm. W tym trudnym czasie pracodawcy mogą skorzystać z przewidzianej w Kodeksie pracy możliwości zawieszenia niektórych świadczeń płacowych.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Podpisanie umowy i innych dokumentów związanych z pracą przez pracownika młodocianego

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (504) z dnia 10.03.2020 r.
Inne zasady obowiązują w przypadku wykonywania pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko do ukończenia przez nie 16. roku życia, które nie podejmuje pracy na zasadach określonych przez Kodeks pracy dla młodocianych. Praca taka jest dozwolona wyłącznie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Krótszy odpoczynek i niższa pensja w okresie epidemii

Gazeta Podatkowa nr 30 (1696) z dnia 14.04.2020 r., autor: Agata Barczewska
Jedną z podstawowych zasad prawidłowego organizowania czasu pracy jest zapewnienie pracownikowi odpowiedniego odpoczynku dobowego i tygodniowego. Jego długość wyznacza prawo pracy, które tylko w nielicznych przypadkach pozwala na skrócenie odpoczynku. Dotyczy to pogorszenia sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy z uwagi na epidemię COVID-19. Taka sytuacja pozwala również pracodawcy na obniżkę pensji.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy