Sposób określania w umowie o pracę wysokości wynagrodzenia

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (482) z dnia 10.04.2019 r.
Przepisy Kodeksu pracy wymagają wpisania do umowy o pracę wynagrodzenia za pracę odpowiadającego rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia. Obowiązek ten może być zrealizowany poprzez określenie płacy zasadniczej oraz dodatkowych składników, np. nagrody (regulaminowej lub uznaniowej). Dopuszczalne jest także wykonanie tego nakazu poprzez odniesienie wobec całości lub części wynagrodzenia do właściwych dokumentów płacowych, obowiązujących u danego pracodawcy. Z żadnych regulacji prawnych nie wynika natomiast konieczność zapisywania kwotowo minimalnego wynagrodzenia za pracę w umowie o pracę.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Przeprowadzenie szkolenia wstępnego i stanowiskowego nowo zatrudnionego pracownika

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (482) z dnia 10.04.2019 r.
Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie wstępne, na które składa się instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy, powinno odbyć się przed dopuszczeniem pracownika do pracy, natomiast częstotliwość przeprowadzania szkoleń okresowych pracodawca ustala po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Ewidencja czasu pracy na nowych zasadach

Gazeta Podatkowa nr 36 (1598) z dnia 06.05.2019 r., autor: Agata Barczewska
Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest prowadzenie ewidencji czasu pracy. Bez dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy w praktyce niemożliwe jest prawidłowe ustalenie wynagrodzenia za pracę. Od 1 stycznia 2019 r. zakres tej dokumentacji uległ znacznemu rozszerzeniu, zmieniły się również zasady wypełniania karty ewidencji czasu pracy. Wydłużeniu uległ też okres przechowywania całości dokumentacji związanej z ewidencjonowaniem czasu pracy.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Praca nauczyciela w prywatnym przedszkolu na podstawie umowy zlecenia

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (480) z dnia 10.03.2019 r.
Począwszy od 1 stycznia 2019 r. dopuszczalne jest zawarcie umowy cywilnoprawnej zamiast umowy o pracę, pod warunkiem że nauczyciel spełni wymagania określone w art. 10 ust. 5 pkt 3-4 i ust. 8a ustawy KN, tj. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne ani nie był skazany prawomocnym wyrokiem w takich okolicznościach, co potwierdza przedstawione przez niego zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego; nauczyciel prowadzi zajęcia bezpośrednio z uczniami lub wychowankami w wymiarze nie wyższym niż 4 godziny tygodniowo; w treści łączącego strony stosunku prawnego nie przeważą cechy charakterystyczne dla stosunku pracy.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Wpływ urlopu bezpłatnego na wymiar urlopu wypoczynkowego nabywanego w pierwszym roku pracy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (480) z dnia 10.03.2019 r.
Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku (tzw. urlop cząstkowy), czyli stosownie do stażu – z 20 lub 26 dni. (…) Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego. Tego okresu nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy