Zawarcie umowy o dzieło czy zlecenia na badanie sprawozdania finansowego?

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (455) z dnia 01.03.2018 r.
Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Cech dzieła nie posiada badanie sprawozdań finansowych. Rezultat takich czynności nie zależy od biegłego rewidenta, który je przeprowadza, lecz od danych przedstawionych przez firmę, dla której badanie jest realizowane. Same czynności nie mają natomiast żadnej indywidualnej, szczególnej cechy. Są typowe i powszechne dla biegłych rewidentów.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Upadłość lub likwidacja pracodawcy kończy zatrudnienie

Gazeta Podatkowa nr 26 (1483) z dnia 29.03.2018 r., autor: Agata Barczewska
Upadłość lub likwidacja definitywnie kończy działalność gospodarczą przedsiębiorcy. Razem z nią kończą się także stosunki pracy zatrudnianych przez niego pracowników. Ustanie zatrudnienia z powodu upadłości lub likwidacji zakładu pracy nie jest jednak automatyczne. Przedsiębiorca, niezależnie od końcowego etapu działalności swojej firmy, musi dopełnić wszystkich formalności wymaganych przez prawo pracy przy zwalnianiu pracownika.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Organizacja czasu pracy umożliwiająca dłuższe przerwy w dniówce roboczej

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (454) z dnia 10.02.2018 r.
Pracodawca może wprowadzić jedną, maksymalnie 60-minutową przerwę w pracy niewliczaną do czasu pracy, przeznaczoną na spożycie posiłku lub załatwienie spraw osobistych. Brak innych warunków prowadzi do wniosku, iż można ją stosować w każdej organizacji pracy, z zastrzeżeniem odpoczynku dobowego, który powinien trwać nieprzerwanie minimum 11 godzin. Tym samym po zastosowaniu przerwy lunchowej, pomiędzy dwoma odcinkami pracy w systemie przerywanym mogłoby być co najwyżej 4-godziny czasu wolnego od pracy.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Zwolnienie od pracy na dziecko do lat 14

Gazeta Podatkowa nr 25 (1482) z dnia 26.03.2018 r., autor: Ewa Madejek
Jednym z uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem jest zwolnienie od pracy na dziecko do lat 14. Od dwóch lat pracownicy mogą z niego skorzystać w dniach lub w godzinach. Od 2018 r. z możliwości godzinowego wykorzystania zwolnienia na dziecko zostali wyłączeni nauczyciele. Przy czym wszyscy pracownicy związani są terminem udzielenia tego zwolnienia.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Maksymalny termin wypłaty wynagrodzenia za pracę

Gazeta Podatkowa nr 13 (1470) z dnia 12.02.2018 r., autor: Agata Barczewska
Termin wypłaty wynagrodzenia za dany miesiąc określony jest w Kodeksie pracy i strony nie mogą go modyfikować w drodze zapisów wewnątrzzakładowych. Konkretny termin wypłaty wynagrodzenia za dany miesiąc musi się mieścić w granicach czasowych wyznaczonych przez art. 85 K.p. Przepis ten stanowi, że wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy