Zasady wynagradzania pracy nadliczbowej

Gazeta Podatkowa nr 23 (1585) z dnia 21.03.2019 r., autor: Ewa Madejek
Dopuszczalne przypadki wykonywania pracy ponadnormatywnej wskazują przepisy Kodeksu pracy. Ze względu na to, że praca nadliczbowa ma charakter nieplanowy, ustawodawca określił zasady jej rekompensaty, niezależnie od zagwarantowania prawa do normalnego wynagrodzenia za nią. Nadgodziny mogą być rekompensowane w formie pieniężnej, tj. dodatku albo poprzez udzielenie czasu wolnego. Jeżeli pracodawca zdecyduje się na wypłatę dodatku, wówczas przy ustalaniu jego wysokości musi wziąć pod uwagę kilka czynników, od których zależy wysokość dodatku oraz zastosować odpowiednią metodykę jego wyliczenia.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Zwolnienie lekarskie nie chroni przed dyscyplinarką

Gazeta Podatkowa nr 13 (1575) z dnia 14.02.2019 r., autor: Agata Barczewska
Generalnie pracownik w okresie korzystania ze zwolnienia chorobowego objęty jest ochroną zatrudnienia, należy jednak zauważyć, że ochrona ta dotyczy tylko wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do jej rozwiązania bez wypowiedzenia. Zapis ten nie chroni pracownika przed rozwiązaniem umowy w trybie dyscyplinarnym.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Nieobecność w pracy bez usprawiedliwienia podstawą rozwiązania umowy o pracę

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (476) z dnia 10.01.2019 r.
Pracodawca może z pracownikiem rozwiązać umowę nawet w trybie dyscyplinarnym, niemniej zalecana jest ostrożność, bowiem definitywne zakończenie współpracy może okazać się w pewnych sytuacjach nieuzasadnione, a to spowoduje powstanie po stronie zatrudniającego kosztów wynikających chociażby z art. 45 K.p. lub art. 57 K.p. Należy bowiem rozróżnić nieobecność w ogóle nieusprawiedliwioną od nieobecności usprawiedliwionej z opóźnieniem.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Wymiar urlopu zaległego po obniżeniu etatu

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (476) z dnia 10.01.2019 r.
Niewykorzystanego urlopu za dany rok należy pracownikowi udzielić najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego. Nieudzielenie pracownikowi urlopu zaległego w terminie określonym w art. 168 K.p. stanowi naruszenie obowiązujących przepisów i może skutkować odpowiedzialnością z tytułu popełnienia wykroczenia przeciwko prawom pracownika zagrożonego karą grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za naruszenie RODO

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (476) z dnia 10.01.2019 r.
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza RODO. Nie tylko więc wystąpienie skutków niewłaściwego przetwarzania danych w postaci zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych, ale także niedopełnienie jakiegokolwiek obowiązku, który został wskazany przez RODO, może stanowić podstawę do ukarania.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy