Dopuszczalność zastosowania dwóch systemów czasu pracy dla jednego pracownika

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (503) z dnia 01.03.2020 r.
W podstawowym systemie czasu pracy pracownik w określonym przedziale czasowym pozostaje w dyspozycji pracodawcy, natomiast w systemie zadaniowym ma do wykonania powierzone zadania, bez względu na to, kiedy je realizuje. Poza podstawowymi normami czasu pracy są to dwa odmienne systemy, które można wprowadzić osobno dla wszystkich pracowników lub części z nich, przy czym każdy pracownik powinien wiedzieć w jakim systemie pracuje.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Warunki powierzenia i wykonywania pracy zdalnej

Gazeta Podatkowa nr 28 (1694) z dnia 06.04.2020 r., autor: Agata Barczewska
Przepisy prawa pracy przewidują tylko jedną formę pracy „na odległość”. Jest nią telepraca, uregulowana w Kodeksie pracy. Epidemia koronawirusa wymusiła jednak nowe rozwiązania w zakresie elastycznych form wykonywania pracy poza siedzibą firmy. Specustawa dotycząca zwalczania koronawirusa wprowadziła pojęcie pracy zdalnej. Jest to nowy sposób wykonywania pracy, jego wdrożenie wywołuje więc wiele pytań i wątpliwości.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Niezbędne elementy ewidencji czasu pracy

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno – Finansowych nr 7 (1050) z dnia 01.03.2020 r.
Z aktualnego rozporządzenia dokumentacyjnego jednoznacznie wynika, że należy wykazywać liczbę przepracowanych godzin (w tym w porze nocnej i nadgodzin) oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy. Konieczne jest również określenie rodzaju i wymiaru zwolnień od pracy oraz innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy, jak też wymiaru nieobecności nieusprawiedliwionych.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Zasady ustalania okresów wypowiedzenia

Gazeta Podatkowa nr 27 (1693) z dnia 02.04.2020 r., autor: Agata Barczewska
Wypowiedzenie umowy o pracę jest podstawowym trybem rozwiązania stosunku pracy. Jego zastosowanie powoduje ustanie zatrudnienia po upływie okresu wypowiedzenia, określonego w Kodeksie pracy. Pierwszym krokiem do prawidłowego rozwiązania umowy o pracę jest więc zastosowanie poprawnego okresu wypowiedzenia.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Możliwość cofnięcia wypowiedzenia umowy o pracę złożonego pracownicy w ciąży

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (503) z dnia 01.03.2020 r.
W myśl art. 32 K.p. każda ze stron może rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem. W sprawach nieunormowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy. (…) wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli).
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy