Po przywróceniu do pracy nie trzeba nowej umowy

Gazeta Podatkowa nr 36 (1598) z dnia 06.05.2019 r., autor: Agata Barczewska
Postępowanie przed sądem pracy może zakończyć się m.in. przywróceniem do pracy pracownika zwolnionego z naruszeniem przepisów. W przypadku gdy pracownik stawi się do zakładu z zamiarem kontynuowania zatrudnienia (musi to uczynić w ciągu 7 dni od uprawomocnienia wyroku), w dniu powrotu stosunek pracy ulega reaktywacji na dotychczasowych warunkach. W takiej sytuacji nie ma potrzeby podpisywania nowej umowy o pracę i ponownego zakładania akt osobowych. Nie trzeba również ponawiać szkolenia bhp czy kierować pracownika na badania wstępne, o ile pracownik powróci na swoje dotychczasowe stanowisko i warunki pracy na tym stanowisku nie ulegną zmianie.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Świadczenia na pokrycie kosztów noclegu w krajowej podróży służbowej

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (483) z dnia 01.05.2019 r.
Pracownikowi, który nie przedłożył rachunku za nocleg w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie, przysługuje ryczałt za każdy nocleg w wysokości 150% diety (obecnie 30 zł x 150% = 45 zł). Nocleg musi jednak trwać co najmniej 6 godzin pomiędzy godzinami 2100 i 700. A contrario, jeśli pracownik dokument przedłożył, ryczałt nie przysługuje i to nawet wówczas, gdy opłata za usługę była od niego niższa. Potwierdza to też cel omawianego świadczenia – zwrot poniesionych kosztów podróży.</
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Kryterium socjalne potwierdzone oświadczeniem

Gazeta Podatkowa nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019 r., autor: Agata Barczewska
Pomoc udzielana z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych powinna mieć charakter socjalny. W związku z tym przyznawanie ulgowych usług i świadczeń z Funduszu uzależnione jest od tzw. kryterium socjalnego. Pracodawca w celu ustalenia tego kryterium musi posiadać wiedzę o sytuacji materialno-bytowej osoby uprawnionej.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Czas pracy w razie uczestnictwa pracownika w szkoleniu organizowanym poza godzinami pracy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (482) z dnia 10.04.2019 r.
Zgodnie z art. 128 K.p. czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Kodeks pracy nie zawiera regulacji dotyczącej zaliczania do czasu pracy szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe pracownika (związanych z wykonywaną przez niego pracą). Odnosi się tylko do szkoleń z zakresu bhp (wstępnych i okresowych).
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Sposób określania w umowie o pracę wysokości wynagrodzenia

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (482) z dnia 10.04.2019 r.
Przepisy Kodeksu pracy wymagają wpisania do umowy o pracę wynagrodzenia za pracę odpowiadającego rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia. Obowiązek ten może być zrealizowany poprzez określenie płacy zasadniczej oraz dodatkowych składników, np. nagrody (regulaminowej lub uznaniowej). Dopuszczalne jest także wykonanie tego nakazu poprzez odniesienie wobec całości lub części wynagrodzenia do właściwych dokumentów płacowych, obowiązujących u danego pracodawcy. Z żadnych regulacji prawnych nie wynika natomiast konieczność zapisywania kwotowo minimalnego wynagrodzenia za pracę w umowie o pracę.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy