Zmiana zasad ochrony przed potrąceniami dla zleceniobiorcy

Gazeta Podatkowa nr 104 (1561) z dnia 27.12.2018 r., autor: Agata Barczewska
Ochrona przed potrąceniami generalnie przysługuje wynagrodzeniu ze stosunku pracy. Jej przejawem jest wymóg stosowania górnej granicy potrąceń i kwoty wolnej od potrąceń. Oba te instrumenty ochrony przewidziane są w Kodeksie pracy, który, co do zasady, nie dotyczy osób zatrudnionych w ramach umów prawa cywilnego. Od 1 stycznia 2019 r. zakres stosowania tego Kodeksu wobec pracowników cywilnoprawnych ulegnie jednak rozszerzeniu.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Korekta odpisów na ZFŚS w końcu roku

Gazeta Podatkowa nr 102 (1559) z dnia 20.12.2018 r., autor: Ewa Madejek
Pracodawcy tworzący w danym roku zakładowy fundusz świadczeń socjalnych są zobowiązani do jego korekty w końcu roku. Wynika to zarówno z ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, jak i z rozporządzenia dotyczącego ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na Fundusz.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Zasady wypełniania świadectwa pracy

Gazeta Podatkowa nr 101 (1558) z dnia 17.12.2018 r., autor: Ewa Madejek
Świadectwo pracy jest dokumentem poświadczającym pracę u danego pracodawcy. Sporządza się je według określonego wzoru i zamieszcza w nim dane dotyczące okresu zatrudnienia pracownika u określonego pracodawcy. Od 1 czerwca 2017 r. obowiązuje zmieniony wzór świadectwa pracy, w którym wykazuje się informacje dotyczące m.in. wykorzystania urlopów rodzicielskich czy wykonywania pracy tymczasowej.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Dwie równoległe umowy o pracę a urlop wypoczynkowy

Gazeta Podatkowa nr 91 (1548) z dnia 13.11.2018 r., autor: Ewa Madejek
Do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo i wymiar urlopu, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy. Pracownikowi pozostającemu w dwóch lub więcej stosunkach pracy urlop przysługuje osobno w każdym z nich. W takim przypadku do okresu zatrudnienia, od którego zależą zarówno prawo do urlopu, jak i jego wymiar, wlicza się także okres poprzedniego niezakończonego zatrudnienia, w części przypadającej przed nawiązaniem drugiego lub kolejnego stosunku pracy
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Czy każde pismo z sądu stanowi podstawę do udzielenia zwolnienia od pracy?

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (472) z dnia 10.11.2018 r.
Nie każde pismo z sądu skierowane do pracownika będzie rodziło po stronie pracodawcy obowiązki. Konieczność umożliwienia pracownikowi uczestnictwa w postępowaniu sądowym zaistnieje jedynie wtedy, gdy stawiennictwo wezwanego będzie obowiązkowe. Zawiadomienie o terminie rozprawy nie jest tożsame z wezwaniem do sądu. W piśmie sąd wyraźnie powinien pouczyć zawiadamianego/wezwanego o jego prawach i obowiązkach. Przykładem obowiązkowego stawiennictwa może być wezwanie w charakterze świadka.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy