Skutki korzystania z urlopu bezpłatnego

Gazeta Podatkowa nr 85 (1542) z dnia 22.10.2018 r., autor: Ewa Madejek
Urlop bezpłatny udzielany na wniosek pracownika powoduje zawieszenie trwającego stosunku pracy, ale nie jego całkowite rozwiązanie. W tym czasie pracownik nie wykonuje pracy, a pracodawca nie wypłaca mu wynagrodzenia. Korzystanie z tego urlopu przez pracownika wpływa na staż pracy, a także – przy odpowiednio długim urlopie – na wymiar urlopu wypoczynkowego.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Planowanie czasu pracy kierowcy legitymującego się stopniem niepełnosprawności

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (468) z dnia 10.09.2018 r.
Zatrudniając pracownika z orzeczonym stopniem niepełnosprawności pracodawca przyjmuje na siebie obowiązek przestrzegania sztywnych norm czasu pracy oraz dodatkowych ograniczeń w planowaniu i polecaniu pracy tej osobie. Jeśli pracownik ma lekki stopień niepełnosprawności, jego czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin w tygodniu, przy czym ta druga norma nie ma charakteru przeciętnego i nie jest weryfikowana w skali okresu rozliczeniowego, jak u pozostałych pracowników, lecz jest sztywna.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Obowiązek wykonywania tzw. innych poleceń pracodawcy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (468) z dnia 10.09.2018 r.
Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Rodzaj pracy jest jednym z istotnych elementów umowy o pracę. Przy czym może on być określony poprzez wskazanie stanowiska pracy, funkcji, zawodu lub opisowo, poprzez podanie rodzaju prac, które w ramach stosunku pracy ma wykonywać pracownik.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Limit czasowy zatrudnienia na podstawie umowy terminowej

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (468) z dnia 10.09.2018 r.
Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony jest dłuższy niż 33 miesiące lub liczba zawartych umów jest większa niż 3, uważa się, że pracownik, odpowiednio od dnia następującego po upływie 33 miesięcy lub od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Wymogi względem pracownika wyznaczonego do zadań z zakresu pierwszej pomocy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (467) z dnia 01.09.2018 r.
Obowiązek wyznaczenia pracownika lub kilku pracowników, którzy będą odpowiedzialni za czynności udzielania pierwszej pomocy pracodawca może zrealizować poprzez wytypowanie konkretnej osoby lub osób spośród aktualnie zatrudnionych. Co ważne, osoby takie powinny zostać wskazane z imienia i nazwiska oraz muszą posiadać stosowne przeszkolenie (nie mogą być to osoby nieprzygotowane).
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy