Sprzedaż towarów po likwidacji firmy

Gazeta Podatkowa nr 1 (1563) z dnia 03.01.2019 r., autor: Agata Cieśla
Sprzedając po likwidacji firmy towary handlowe przychód z ich sprzedaży podatnik pomniejsza o wydatki na ich nabycie. Przedsiębiorca prowadzący podatkową księgę ma bowiem obowiązek ujęcia tych składników majątku w spisie z natury sporządzonym na dzień likwidacji działalności i w ten sposób wydatki poniesione na ich nabycie wyłączył z kosztów poprzez różnice remanentowe.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Wyodrębniona ewidencja księgowa nie zawsze dla wydatków projektu

Gazeta Podatkowa nr 104 (1561) z dnia 27.12.2018 r., autor: Jolanta Białkowska
Instytucja Zarządzająca danym programem operacyjnym na lata 2014-2020 ma za zadanie zobowiązać beneficjenta do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków projektu tylko w określonych przypadkach. Ma to miejsce, gdy beneficjentowi zwracane są koszty na podstawie faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych lub ponoszone są z zaliczki przekazanej na realizację projektu. Tylko w takich sytuacjach beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia oddzielnego systemu księgowego albo korzystania z odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z projektem.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Zgłoszenie w ZUS osoby korzystającej z ulgi na start

Gazeta Podatkowa nr 102 (1559) z dnia 20.12.2018 r., autor: Dorota Wyderska
Z ulgi na start może skorzystać przedsiębiorca będący osobą fizyczną, prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG. Ulga ta polega na tym, że przez okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i tym samym nie opłaca za siebie składek na te ubezpieczenia. Z ulgi tej może jednak skorzystać tylko osoba rozpoczynająca prowadzenie działalności gospodarczej, która spełni określone warunki.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Krajowy Rejestr Zadłużonych wpłynie na funkcjonowanie firm

Gazeta Podatkowa nr 6 (1568) z dnia 21.01.2019 r., autor: Łukasz Wilmiński
Wprowadzenie od 1 lutego 2019 r. nowych przepisów, które regulują powstanie Krajowego Rejestru Zadłużonych, ma w przyszłości utrudnić zaciąganie zobowiązań przez osoby niewypłacalne i stanowić kolejny instrument walki z osobami unikającymi płacenia alimentów. Nowe przepisy nakładają także kary na przedsiębiorców, którzy nielegalnie zatrudniają takie osoby.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Zasady przeprowadzania kontroli przez Inspekcję Ochrony Środowiska

Gazeta Podatkowa nr 100 (1557) z dnia 13.12.2018 r., autor: Kinga Romas
W wyniku przepisów o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw inspektorzy uprawnieni są do przeprowadzania kontroli interwencyjnych bez wcześniejszego zawiadomienia o zamiarze jej przeprowadzenia. Muszą natomiast poinformować przedsiębiorcę z 7-dniowym wyprzedzeniem, tylko w przypadku przeprowadzania kontroli planowanych. Inspektorzy uzyskali również możliwość przeprowadzania czynności kontrolnych w systemie całodobowym. Dzięki czemu mają oni możliwość kontrolowania w porze nocnej.

(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma