Przekazywanie sprawozdań finansowych za 2018 r. innych podmiotów niż przedsiębiorcy z KRS

Gazeta Podatkowa nr 22 (1584) z dnia 18.03.2019 r., autor: Ewelina Mentel-Wyrzychowska
W jednostkach, dla których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, kończy się czas na sporządzenie sprawozdań finansowych. Gdy będą one gotowe, należy wywiązać się z kolejnych obowiązków, w tym m.in. przekazania ich do KRS i administracji skarbowej. Od 1 października 2018 r. obowiązują w tej kwestii nowe zasady. W zależności od tego, czy podmiot jest wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS, czy nie, należy ustalić jego obowiązki związane z przekazywaniem sprawozdań finansowych.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Zmiana treści umowy w trakcie jej trwania

Gazeta Podatkowa nr 21 (1583) z dnia 14.03.2019 r., autor: Łukasz Wilmiński
W praktyce obrotu gospodarczego zdarzają się sytuacje, gdy dochodzi do modyfikacji treści trwającego stosunku prawnego, pomimo że zawarcie umowy w utrwalonej formie gwarantować ma stronom zapewnienie jej trwałości i związanie treścią umowy. Tego rodzaju okoliczności mogą wystąpić w wyniku porozumienia stron, a w skrajnych przypadkach przez działania jednej z nich, jeżeli kontrakt był źle skonstruowany.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Kupno auta firmowego od wspólników spółki cywilnej a PCC

Gazeta Podatkowa nr 13 (1575) z dnia 14.02.2019 r., autor: Ewelina Mentel-Wyrzychowska
Umowa sprzedaży samochodu osobowego o wartości rynkowej 1.000 zł lub więcej znajdującego się na terytorium RP, co do zasady, podlega PCC. Stawka PCC wynosi 2%. Podstawę opodatkowania stanowi zaś wartość rynkowa samochodu. Przy tym nie podlegają PCC umowy sprzedaży w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem VAT oraz jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od VAT z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkami niedotyczącymi zbycia auta.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Przetwarzanie danych osobowych dzieci i ich ochrona

Gazeta Podatkowa nr 20 (1582) z dnia 11.03.2019 r., autor: Marta Stefanowicz – Wasilewska
Obecnie w dobie łatwego dostępu do internetu również dzieci są narażone na incydenty naruszeń ochrony ich danych osobowych. Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych obejmuje szczególną ochroną dane osobowe dzieci. Administratorzy danych przetwarzający dane osobowe dzieci muszą znać podstawowe zasady ich ochrony.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Tytuł prawny do lokalu zgłaszanego w CEIDG

Gazeta Podatkowa nr 15 (1577) z dnia 21.02.2019 r., autor: Kinga Romas
Wraz z wnioskiem o zmianę wpisu w CEIDG, wnioskodawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości, których adresy są wpisywane do CEIDG, czyli stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, dodatkowych stałych miejsc wykonywania działalności gospodarczej, adresu do doręczeń. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenia zawiera w nich klauzulę o treści: Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma