Usługi kosmetyczne dla zwierząt a kasa rejestrująca

Gazeta Podatkowa nr 29 (1591) z dnia 11.04.2019 r., autor: Małgorzata Smolnik
Z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży w kasie do dnia 31 grudnia 2021 r. zwolnieni są podatnicy rozpoczynający po dniu 31 grudnia 2018 r. sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez nich obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20.000 zł. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania nie stosuje się m.in. w przypadku świadczenia usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych. Usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne nie obejmują strzyżenia psów.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Dokumentacja medyczna a ochrona danych osobowych pacjentów

Gazeta Podatkowa nr 29 (1591) z dnia 11.04.2019 r., autor: Marta Stefanowicz – Wasilewska
Prowadząc placówkę medyczną szczególną ochroną należy objąć dane osobowe pacjentów znajdujące się w ich dokumentacji medycznej. Są to bowiem dane szczególnej kategorii (dane wrażliwe). Oprócz ogólnych zasad wynikających z RODO, które należy stosować przy przetwarzaniu takich danych, trzeba pamiętać o regulacjach wynikających z polskich ustaw, które wskazują, jak postępować z dokumentacją medyczną.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Zmiany dotyczące podsumowania ubiegłego roku obrotowego w spółce z o.o.

Gazeta Podatkowa nr 35 (1597) z dnia 02.05.2019 r., autor: Ewelina Mentel-Wyrzychowska
W terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego w spółce z o.o. powinno dojść do podjęcia uchwał dotyczących m.in. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego czy podziału zysku albo pokrycia straty. Dotychczas uchwały te wymagały przeprowadzenia zwyczajnego zgromadzenia wspólników. Od 1 marca 2019 r. uchwały te mogą być podjęte także w trybie pisemnym.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Gotówkowa zapłata w ramach zawieszonej działalności

Gazeta Podatkowa nr 28 (1590) z dnia 08.04.2019 r., autor: Marta Stefanowicz – Wasilewska
Zapłata należności w obrocie między przedsiębiorcami poprzez wręczenie gotówki nie jest obwarowana żadną sankcją karną lub administracyjną, nie prowadzi również do nieważności umowy, to jednak stwierdzić należy, iż gotówkowa forma zapłaty budzi wątpliwość co do rzetelności transakcji, stwarzając wrażenie zamiaru ukrycia – poprzez taką formę zapłaty – rzeczywistych intencji stron uczestniczących w nabyciu towaru lub usługi.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Wartość pomocy de minimis wyrażona w zaświadczeniu

Gazeta Podatkowa nr 25 (1587) z dnia 28.03.2019 r., autor: Jolanta Białkowska
Wartość udzielonej pomocy de minimis wyrażona jest w stosownym zaświadczeniu, które wydawane jest przez podmiot jej udzielający, np. realizator projektu EFS przyznaje uczestnikowi projektu środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, gmina zwalnia przedsiębiorcę z podatku od nieruchomości. Bez względu na to, czy pomocy de minimis udziela podmiot prywatny, czy publiczny, zastosowanie mają te same przepisy. Taki podmiot jest bowiem zobligowany do wydania beneficjentowi pomocy zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma