Odprowadzenie i korekta odpisu na ZFŚS

Gazeta Podatkowa nr 77 (1743) z dnia 24.09.2020 r., autor: Ewa Madejek
Pracodawcy tworzący zakładowy fundusz świadczeń socjalnych mają obowiązek przekazywania dwukrotnie w ciągu roku odpisów na ten Fundusz. Przepisy przewidują też skorygowanie dokonanych wpłat na koniec roku adekwatnie do średniorocznego stanu zatrudnienia. Wysokość odpisu podstawowego na jednego zatrudnionego w normalnych warunkach wynosi 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Dodatkowa praca osoby zatrudnionej na część etatu

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (515) z dnia 01.09.2020 r.
Godziny dodatkowej pracy powinny być opłacone normalnym wynagrodzeniem, a jeśli są nadgodzinami, również dodatkami, które na określonych zasadach mogą być zastąpione czasem wolnym. Niekiedy jednak również praca niebędąca godzinami nadliczbowymi wymaga wypłaty dodatków. Tak jest w przypadku dodatkowej pracy osób zatrudnionych na część etatu, naruszającej ustalony indywidualnie limit, tj. ustaloną w umowie o pracę dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Tarcza antykryzysowa w sprawach pracowniczych w opinii urzędów

Gazeta Podatkowa nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020 r., autor: Agata Barczewska
Wraz z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie epidemii, zaczęto wprowadzać przepisy antykryzysowe związane z tymi stanami. Przepisy te, zwane tarczą antykryzysową, zmodyfikowały ogólne regulacje prawa pracy lub wprowadziły nowe rozwiązania prawne, obowiązujące w czasie epidemii. W wielu przypadkach ich wdrożenie w praktyce budziło wątpliwości, konieczne więc były opinie urzędów.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Wyrównanie wynagrodzenia do poziomu minimalnego

Gazeta Podatkowa nr 74 (1740) z dnia 14.09.2020 r., autor: Ewa Madejek
Pracownicy mają ustawowo zagwarantowaną minimalną wysokość wynagrodzenia za pracę. W przypadku gdy pracownik jest zatrudniony na część etatu, jego wysokość ustala się proporcjonalnie do wielkości etatu danego pracownika. W określonych sytuacjach, gdy pracownik nie uzyska w danym miesiącu płacy minimalnej, przysługuje mu wyrównanie do tej kwoty.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Możliwość przeprowadzania przez pracodawców prewencyjnych badań trzeźwości kierowców pojazdu

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (514) z dnia 10.08.2020 r.
Kwestia poddawania pracowników prewencyjnym badaniom alkomatem nie została wprost uregulowana przepisami, dlatego należy kierować się poglądami doktryny oraz orzecznictwa. Prawo przewiduje jedynie możliwość sprawdzania nietrzeźwości w razie uzasadnionego podejrzenia, że pracownik się w takim stanie znajduje lub gdy spożywał alkohol na terenie zakładu pracy. Gdy pracodawca w sposób uzasadniony nabierze podejrzenie, że pracownik przystąpił do pracy w stanie nietrzeźwości lub że na terenie zakładu pracy spożywał alkohol, ma obowiązek niedopuszczenia go do wykonywania pracy.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy