Zwolnienie z powodu utraty zdolności do wykonywania pracy

Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021 r., autor: Agata Barczewska
Pracownik, który jest niezdolny do wykonywania powierzonej mu pracy, nie może być dopuszczony do jej świadczenia. Wykonywanie obowiązków służbowych w sytuacji, gdy pracownik nie posiada ku temu zdolności psychofizycznych, może bowiem stwarzać zagrożenie dla niego i osób postronnych. Stwierdzenie przez lekarza medycyny pracy, że pracownik nie może już świadczyć dotychczasowej pracy, skutkuje więc koniecznością rozwiązania umowy o pracę lub zmiany stanowiska.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Forma przechowywania jednostkowych dokumentów w aktach osobowych

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno – Finansowych nr 18 (1097) z dnia 20.06.2021 r.
Dokumentacja pracownicza podzielona jest według jej rodzaju. W aktach osobowych podział ten wyraża się poprzez wprowadzenie czterech części akt, wyodrębnionych tematycznie. Pozostała dokumentacja dzieli się na związaną z ewidencjonowaniem czasu pracy oraz na inne dokumenty. W związku z prowadzeniem wspomnianej dokumentacji pojawiało się niekiedy pytanie, czy można poszczególne części dokumentów prowadzić w różnych postaciach, np. część A akt osobowych przechowywać w wersji papierowej, a pozostałe części akt w postaci elektronicznej.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Wpływ urlopu bezpłatnego na wypoczynkowy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (534) z dnia 10.06.2021 r.
Prawo do kolejnych urlopów wypoczynkowych co do zasady pracownik nabywa z początkiem każdego roku kalendarzowego i w pełnym należnym mu wymiarze. Wymiar ten może zostać obniżony w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa pracy. Jedną z nich jest okoliczność wymieniona w art. 1552 § 1 pkt 1 K.p. Jeżeli w danym roku kalendarzowym pracownik powraca do pracy u dotychczasowego pracodawcy po co najmniej 1-miesięcznym okresie nieobecności z powodu urlopu bezpłatnego, należy mu się urlop w wymiarze niższym.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Upływ przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy

Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021 r., autor: Agata Barczewska
Roszczenia ze stosunku pracy w zdecydowanej większości ulegają przedawnieniu. Upływ okresu przedawnienia radykalnie zmniejsza szanse na uzyskanie przez pracodawcę lub pracownika dochodzonego świadczenia lub uprawnienia. Dla skutecznej egzekucji roszczenia ważna jest więc wiedza o okresie przedawnienia i zasadach ustalania jego biegu.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Czy nauka w trakcie pracy zawodowej zwiększa staż urlopowy?

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (534) z dnia 10.06.2021 r.
Jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika. W przypadku jednoczesnego pozostawania w dwóch lub więcej stosunkach pracy do stażu urlopowego wliczeniu podlega także okres poprzedniego niezakończonego zatrudnienia w części przypadającej przed nawiązaniem drugiego lub kolejnego stosunku pracy, tzw. wystającej.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy