Ustalenie czasu pracy w trakcie podróży służbowej

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (484) z dnia 10.05.2019 r.
Czas dojazdu i powrotu z miejscowości stanowiącej cel pracowniczej podróży służbowej oraz czas pobytu w tej miejscowości nie są pozostawaniem do dyspozycji pracodawcy w miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy, lecz w zakresie przypadającym na godziny normalnego rozkładu czasu pracy podlegają wliczeniu do jego normy (nie mogą być od niej odliczone), natomiast w zakresie wykraczającym poza rozkładowy czas pracy mają w sferze regulacji czasu pracy i prawa do wynagrodzenia doniosłość o tyle, o ile uszczuplają limit gwarantowanego pracownikowi czasu odpoczynku.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Po przywróceniu do pracy nie trzeba nowej umowy

Gazeta Podatkowa nr 36 (1598) z dnia 06.05.2019 r., autor: Agata Barczewska
Postępowanie przed sądem pracy może zakończyć się m.in. przywróceniem do pracy pracownika zwolnionego z naruszeniem przepisów. W przypadku gdy pracownik stawi się do zakładu z zamiarem kontynuowania zatrudnienia (musi to uczynić w ciągu 7 dni od uprawomocnienia wyroku), w dniu powrotu stosunek pracy ulega reaktywacji na dotychczasowych warunkach. W takiej sytuacji nie ma potrzeby podpisywania nowej umowy o pracę i ponownego zakładania akt osobowych. Nie trzeba również ponawiać szkolenia bhp czy kierować pracownika na badania wstępne, o ile pracownik powróci na swoje dotychczasowe stanowisko i warunki pracy na tym stanowisku nie ulegną zmianie.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Świadczenia na pokrycie kosztów noclegu w krajowej podróży służbowej

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (483) z dnia 01.05.2019 r.
Pracownikowi, który nie przedłożył rachunku za nocleg w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie, przysługuje ryczałt za każdy nocleg w wysokości 150% diety (obecnie 30 zł x 150% = 45 zł). Nocleg musi jednak trwać co najmniej 6 godzin pomiędzy godzinami 2100 i 700. A contrario, jeśli pracownik dokument przedłożył, ryczałt nie przysługuje i to nawet wówczas, gdy opłata za usługę była od niego niższa. Potwierdza to też cel omawianego świadczenia – zwrot poniesionych kosztów podróży.</
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Kryterium socjalne potwierdzone oświadczeniem

Gazeta Podatkowa nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019 r., autor: Agata Barczewska
Pomoc udzielana z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych powinna mieć charakter socjalny. W związku z tym przyznawanie ulgowych usług i świadczeń z Funduszu uzależnione jest od tzw. kryterium socjalnego. Pracodawca w celu ustalenia tego kryterium musi posiadać wiedzę o sytuacji materialno-bytowej osoby uprawnionej.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Czas pracy w razie uczestnictwa pracownika w szkoleniu organizowanym poza godzinami pracy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (482) z dnia 10.04.2019 r.
Zgodnie z art. 128 K.p. czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Kodeks pracy nie zawiera regulacji dotyczącej zaliczania do czasu pracy szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe pracownika (związanych z wykonywaną przez niego pracą). Odnosi się tylko do szkoleń z zakresu bhp (wstępnych i okresowych).
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy