Czy norma łączona czasu pracy ma wpływ na rodzaj godzin nadliczbowych?

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (554) z dnia 10.04.2022 r.
Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Godzin nadliczbowych nie ocenia się na podstawie tzw. normy łączonej czasu pracy. Jej naruszenie grozi jednak określonymi sankcjami.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Krąg osób zatrudnionych uprawnionych do przystąpienia do PPK

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (554) z dnia 10.04.2022 r.
Podmiot zatrudniający zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej, co do zasady, po upływie trzeciego miesiąca zatrudnienia w podmiocie zatrudniającym, nie później niż do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia, chyba że osoba zatrudniona zadeklaruje przed upływem tego terminu niedokonywanie wpłat do PPK, na podstawie deklaracji, złożonej w formie pisemnej podmiotowi zatrudniającemu, albo przestanie być w stosunku do tego podmiotu zatrudniającego osobą zatrudnioną.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Uprawnienia pracownika i pracodawcy w związku z wypowiedzeniem umowy

Gazeta Podatkowa nr 36 (1911) z dnia 05.05.2022 r., autor: Ewa Madejek
Jednym ze sposobów rozwiązania umowy o pracę jest jej wypowiedzenie. Taki tryb może zastosować zarówno pracodawca, jak i pracownik. W przypadku rozwiązania umowy za wypowiedzeniem, stronom stosunku pracy przysługują uprawnienia określone w Kodeksie pracy.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń

Gazeta Podatkowa nr 34 (1909) z dnia 28.04.2022 r., autor: Agata Barczewska
Wynagrodzenie za pracę wykonywaną w ramach stosunku pracy objęte jest szczególną ochroną. Zakres tej ochrony wyznacza Kodeks pracy, ustalając zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę. Nie mogą one przekroczyć górnej granicy ustalonej odpowiednio do rodzaju egzekwowanego świadczenia oraz, w przypadku potrąceń niealimentacyjnych, naruszać kwoty wolnej od potrąceń.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Krajowe podróże służbowe kierowców

Gazeta Podatkowa nr 25 (1900) z dnia 28.03.2022 r., autor: Agata Barczewska
Z dniem 2 lutego 2022 r. nastąpiła zasadnicza zmiana definicji podróży służbowej kierowców. W wyniku nowelizacji krajowych przepisów (co miało związek z wdrożeniem tzw. Pakietu Mobilności) zagraniczne przewozy drogowe zostały wyłączone z definicji podróży służbowej. Spowodowało to poważne zmiany w sytuacji kierowców w transporcie międzynarodowym, nie miało natomiast wpływu na dotychczasowe zasady rozliczania krajowych przewozów drogowych.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy