Świadectwo pracy wraz z informacją

Gazeta Podatkowa nr 6 (1568) z dnia 21.01.2019 r., autor: Agata Barczewska
Świadectwo pracy jest jednym z podstawowych dokumentów potwierdzających zatrudnienie. Były pracownik przedstawia je następnemu pracodawcy lub odpowiedniemu urzędowi, stąd terminowe wystawienie świadectwa pracy należy do podstawowych obowiązków pracodawcy. Od 1 stycznia 2019 r. wraz ze świadectwem pracodawca wydaje pracownikowi również informację o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej i możliwości jej odbioru po jego upływie.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Zasady tworzenia planów urlopowych i ich obowiązywanie

Gazeta Podatkowa nr 105 (1562) z dnia 31.12.2018 r., autor: Agata Barczewska
Prawo pracy nie określa zasad sporządzania planu urlopów ani nie wprowadza bezwzględnego obowiązku ich tworzenia. Generalnie urlopy wypoczynkowe powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów, można jednak z nich zrezygnować. Jeżeli w danej firmie funkcjonuje zakładowa organizacja związkowa, odstąpienie od planu urlopów zależy od jej zgody, natomiast w razie braku związków zawodowych, o tworzeniu bądź nie planu urlopów decyduje wyłącznie pracodawca.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Niewłaściwe zachowanie pracownika jako podstawa do dyscyplinarnego zwolnienia z pracy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (474) z dnia 10.12.2018 r.
Wulgarne zachowanie pracownika, zwłaszcza gdy nie jest zdarzeniem jednorazowym, może stanowić podstawę do jego ukarania, a nawet zwolnienia dyscyplinarnego. Przy ocenie postępowania pracownika należy jednak kierować się okolicznościami konkretnej sprawy. Mogą bowiem zaistnieć sytuacje, które usprawiedliwiają wzburzenie zatrudnionego albo jego krytyczny stosunek do przełożonego lub pracodawcy. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Prowadzenie e-akt osobowych

Gazeta Podatkowa nr 4 (1566) z dnia 14.01.2019 r., autor: Agata Barczewska
W dniu 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją. Znowelizowała ona m.in. Kodeks pracy w zakresie formy tworzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Nowelizacja wprowadziła do szerokiego stosowania dokumenty pracownicze w postaci elektronicznej. Szczegółowe zasady prowadzenia e-dokumentacji określa rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Zadania służby bhp także dla pracodawcy

Gazeta Podatkowa nr 100 (1557) z dnia 13.12.2018 r., autor: Agata Barczewska
Obowiązek tworzenia służby bhp uzależniony jest od stanu zatrudnienia w danym zakładzie. Tego rodzaju służba jest obligatoryjna w zakładach zatrudniających powyżej 100 pracowników. Natomiast pracodawca zatrudniający do 100 pracowników może powierzyć wykonywanie zadań służbybhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy, w ramach dodatkowych obowiązków. W razie braku kompetentnych pracowników, zadania służby bhp może też zlecić specjalistom spoza zakładu pracy. Prawo pracy dopuszcza ponadto możliwość samodzielnego wykonywania obowiązków służby bhp przez pracodawcę.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy