Wpływ urlopu bezpłatnego na wymiar urlopu wypoczynkowego nabywanego w pierwszym roku pracy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (480) z dnia 10.03.2019 r.
Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku (tzw. urlop cząstkowy), czyli stosownie do stażu – z 20 lub 26 dni. (…) Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego. Tego okresu nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Organizacja pracy pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego na część etatu

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (480) z dnia 10.03.2019 r.
Dzienny czas pracy pracownika niepełnosprawnego jest ograniczony jedynie normą dobową. Jeżeli chodzi o liczbę dni pracy w tygodniu, ustawodawca nie przewidział żadnych szczególnych regulacji, a zatem obowiązuje go przeciętnie pięciodniowy tydzień pracy, który może co najwyżej ograniczać „sztywna” wobec tej grupy norma tygodniowa. Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, przy czym gdy legitymuje się ona znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wynosi 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Świadczenia dla pracownika odbywającego podróż służbową

Gazeta Podatkowa nr 29 (1591) z dnia 11.04.2019 r., autor: Agata Barczewska
Pracownik skierowany w podróż służbową wykonuje w jej trakcie określone zadanie służbowe. Podróż służbowa jest więc wyjazdem podejmowanym w interesie pracodawcy i jako taka nie powinna obciążać finansowo delegowanego pracownika. Z tytułu odbycia podróży służbowej ma on prawo do określonych świadczeń delegacyjnych, o ile poniósł wydatki związane z danym świadczeniem.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Bhp przy wykonywaniu ręcznych prac transportowych

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (479) z dnia 01.03.2019 r.
Przepisy bhp nie określają sumarycznej liczby kilogramów, jakie pracownik może przenieść podczas jednej zmiany roboczej, a jedynie podają maksymalny, dopuszczalny wydatek energetyczny organizmu niezbędny do wykonywania pracy fizycznej związanej z podnoszeniem i przenoszeniem przedmiotów w czasie zmiany roboczej. Nakładają na pracodawcę obowiązek stosowania odpowiednich rozwiązań technicznych i organizacyjnych zmierzających do wyeliminowania ręcznych prac transportowych.

(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Dyscyplinarne zwolnienie nie tylko z powodu uchybień

Gazeta Podatkowa nr 24 (1586) z dnia 25.03.2019 r., autor: Agata Barczewska
Jednym z najczęstszych powodów dyscyplinarnego rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę jest ciężkie naruszenie przez pracownika jego podstawowych obowiązków. Nie jest to jednak jedyna przesłanka pozwalająca na wręczenie pracownikowi oświadczenia o dyscyplinarce. Innymi przyczynami rozwiązania umowy w tym trybie mogą być zawiniona przez pracownika utrata uprawnień lub popełnienie przez niego przestępstwa.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy