Potrącenia „dobrowolne” z wynagrodzenia, w tym chorobowego

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (488) z dnia 10.07.2019 r.
Wynagrodzenie za pracę podlega szczególnej ochronie prawnej, w tym m.in. przed dokonywaniem potrąceń należności innych niż wymienione w art. 87 K.p. Pracownik może przy tym dowolnie nim dysponować, np. upoważniając pracodawcę do regulowania bezpośrednio zobowiązań z różnych tytułów. W takiej sytuacji mamy do czynienia z tzw. potrąceniami dobrowolnymi. (…) Potrącenia dobrowolne na rzecz pracodawcy nie mogą naruszać kwoty wolnej stanowiącej równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę po odliczeniach składkowo-podatkowych oraz wpłat do PPK, a jeśli dotyczą innych należności – 80% tego wynagrodzenia.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Podjęcie zatrudnienia w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (487) z dnia 01.07.2019 r.
Pracownica, która urodziła dziecko nabywa prawo do urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego. Urlopy te należą jednak do uprawnień pracowniczych, a więc po rozwiązaniu się umowy pracownica utraci prawo do urlopów. Taka osoba jest jednak uprawniona do zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego. (…) Do zasiłku macierzyńskiego nie ma odpowiedniego zastosowania przepis art. 17 ustawy zasiłkowej, na mocy którego następuje utrata prawa do świadczenia chorobowego, w razie gdy ubezpieczony wykonuje w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Przetwarzanie danych członków rodziny dla potrzeb ZFŚS

Gazeta Podatkowa nr 62 (1624) z dnia 05.08.2019 r., autor: Agata Barczewska
Pracodawca, przyznając ulgowe usługi i świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, powinien kierować się tzw. kryterium socjalnym. Decyzja o przyznaniu danego świadczenia musi więc zapaść na podstawie oceny całokształtu sytuacji materialno-bytowej osoby uprawnionej. Aby dokonać takiej oceny, pracodawca musi posiadać wiedzę na temat tej sytuacji, potwierdzoną oświadczeniami lub dokumentami.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Wykazanie w świadectwie pracy wykorzystanej części urlopu rodzicielskiego

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (487) z dnia 01.07.2019 r.
Świadectwo pracy zawiera oświadczenie wiedzy o faktach w nim stwierdzonych, w tym przede wszystkim o przebytym okresie zatrudnienia oraz uprawnieniach, z których pracownik skorzystał podczas jego trwania. W dokumencie tym należy podać informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Stąd też konieczność umieszczania w jego treści m.in. informacji o urlopie rodzicielskim.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Monitoring i dane biometryczne w zakładzie pracy

Gazeta Podatkowa nr 60 (1622) z dnia 29.07.2019 r., autor: Agata Barczewska
Pracodawca ma prawo kontrolować i kierować procesem pracy, w tym działaniami podległych sobie pracowników. Z drugiej strony ma obowiązek zapewnić zatrudnionym bezpieczne warunki wykonywania pracy. Z tych praw i obowiązków wynika – pod określonymi warunkami – możliwość wprowadzenia zakładowego monitoringu, w ramach którego mogą być wykorzystywane dane biometryczne pracownika.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy