Maksymalny limit wpłat do PPK

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (506) z dnia 10.04.2020 r.
Wpłaty do PPK ustala się od wynagrodzenia pracownika, przez które rozumie się kwotę stanowiącą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania rocznego ograniczenia tej podstawy do kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (w 2020 r. do kwoty 156.810 zł). Z kolei podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe pracownika stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z wyłączeniem wynagrodzenia chorobowego i zasiłków.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Skutki wydłużenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (506) z dnia 10.04.2020 r.
Ustawowa możliwość przedłużenia okresu wypowiedzenia została przewidziana dla pracowników zatrudnianych na stanowiskach związanych z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie. Pozwala ona na wydłużenie wypowiedzenia do miesiąca – w razie obowiązywania dwutygodniowego okresu wypowiedzenia oraz do trzech miesięcy – w razie obowiązywania miesięcznego okresu wypowiedzenia. Dotychczasowe orzecznictwo dopuszcza także umo wne jego modyfikowanie (skrócenie, wydłużenie), pod warunkiem, że będzie to korzystne dla pracownika.

(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Ustalenie prawa do pierwszego dodatkowego urlopu z tytułu niepełnosprawności

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (506) z dnia 10.04.2020 r.
Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. (…) Urlop ten nie przysługuje osobie uprawnionej do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów. Prawo do pierwszego dodatkowego urlopu wypoczynkowego uprawniony nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Praktyczne aspekty wykonywania pracy zdalnej

Gazeta Podatkowa nr 37 (1703) z dnia 07.05.2020 r., autor: Agata Barczewska
Już od marca 2020 r. pracodawcy mogą stosować pracę zdalną, jako jeden ze sposobów ochrony zakładu pracy przed koronawirusem. W takim trybie pracuje duża liczba pracowników. Natomiast regulacje dotyczące pracy zdalnej są bardzo ogólne. Ograniczają się tylko do jednego przepisu, stąd wdrożenie pracy zdalnej rodzi wiele pytań i wątpliwości.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Przechowywanie indywidualnych rozkładów czasu pracy w dokumentacji pracowniczej

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (504) z dnia 10.03.2020 r.
Pracodawca jest obowiązany organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, ale także prowadzić i przechowywać niektórą dokumentację z tego zakresu, w postaci papierowej lub elektronicznej, jako składnik dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy. Sposób jej przechowywania ma przy tym gwarantować zachowanie poufności, integralności, kompletności oraz dostępności dokumentacji.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy