Urlop wypoczynkowy w pierwszym roku pracy

Gazeta Podatkowa nr 16 (2099) z dnia 22.02.2024 r., autor: Ewa Madejek-Nowakowska
Pierwszy urlop w życiu zawodowym pracownika jest nabywany na odrębnych zasadach niż urlop kolejny. Pracownik uzyskuje do niego prawo dopiero po przepracowaniu każdego miesiąca. Ustala się go jako 1/12 z należnego pracownikowi wymiaru i nie podlega on zaokrągleniu do pełnego dnia, gdyż brak do tego podstawy prawnej.
(czytaj wiecej – https://gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Rekompensowanie czasu szkolenia odbywanego poza normalnymi godzinami pracy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (596) z dnia 10.01.2024 r.
Jeżeli obowiązek pracodawcy przeprowadzenia szkoleń pracowników niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju pracy lub pracy na określonym stanowisku wynika z postanowień układu zbiorowego pracy lub innego porozumienia zbiorowego, regulaminu, przepisów prawa lub umowy o pracę oraz w przypadku szkoleń odbywanych przez pracownika na podstawie polecenia przełożonego, takie szkolenia odbywają się na koszt pracodawcy oraz, w miarę możliwości, w godzinach pracy pracownika. Czas szkolenia odbywanego poza normalnymi godzinami pracy pracownika wlicza się do czasu pracy.
(czytaj wiecej – https://gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Sporządzanie świadectwa pracy

Gazeta Podatkowa nr 14 (2097) z dnia 15.02.2024 r., autor: Ewa Madejek-Nowakowska
Na zakończenie stosunku pracy pracodawca jest obowiązany sporządzić dla pracownika świadectwo pracy. Dokument ten zawiera informacje o okresie zatrudnienia, rodzaju wykonywanej pracy, a także o uprawnieniach wykorzystanych przez pracownika w trakcie zatrudnienia. W maju 2023 r. wprowadzono też powinność wykazania w świadectwie pracy danych o nowych uprawnieniach pracowniczych, tj. wykonywaniu okazjonalnej pracy zdalnej, korzystaniu ze zwolnienia z powodu działania siły wyższej czy urlopu opiekuńczego.
(czytaj wiecej – https://gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Wypowiedzenie umowy o pracę bez świadczenia pracy

Gazeta Podatkowa nr 5 (2088) z dnia 15.01.2024 r., autor: Ewa Madejek-Nowakowska
Zwolnienie z wykonywania pracy w okresie wypowiedzenia reguluje art. 362 K.p. Przepis ten przewiduje, że w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. W okresie zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

(czytaj wiecej – https://gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Zwrot kosztów przejazdu w podróży służbowej samochodem stanowiącym własność pracownika

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (596) z dnia 10.01.2024 r.
Na wniosek pracownika pracodawca może wyrazić zgodę na przejazd w podróży krajowej lub podróży zagranicznej samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem niebędącym własnością pracodawcy. W takich sytuacjach pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu, ustaloną przez pracodawcę.
(czytaj wiecej – https://gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy