Gwarantowana podstawa a data wypłaty chorobowego

Gazeta Podatkowa nr 19 (1685) z dnia 05.03.2020 r., autor: Honorata Urbaniak
Dla pracowników, do wynagrodzenia których mają zastosowanie przepisy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, ustawodawca przewidział minimalną podstawę wymiaru zasiłku. Podstawa wymiaru świadczenia chorobowego z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy wraz ze składnikami, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania danego świadczenia, nie może być zatem niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Jak zgodnie z RODO zabezpieczać dane osobowe?

Gazeta Podatkowa nr 26 (1692) z dnia 30.03.2020 r., autor: Marta Stefanowicz – Wasilewska
Choć RODO kojarzy się z szeregiem bardzo uciążliwych regulacji, to jego podstawowym zadaniem jest ochrona danych osobowych osób fizycznych. To dlatego unijne rozporządzenie nakłada na podmioty przetwarzające dane osobowe tak wiele obowiązków. Jednym z nich jest wdrożenie w firmie czy instytucji środków i zabezpieczeń, które te dane będą skutecznie chronić. Największym zagrożeniem są systemy informatyczne, w których są przetwarzane dane, ale to czynnik ludzki jest najbardziej zawodny. Dlatego tak ważne są regularne szkolenia personelu pracującego na danych osobowych.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Praktyczne aspekty zarządzenia dopłat w spółce z o.o.

Gazeta Podatkowa nr 16 (1682) z dnia 24.02.2020 r., autor: Ewelina Mentel-Wyrzychowska
Dopłaty mogą być dogodną formą dofinansowania spółki z o.o. Przy tym muszą być one nakładane i uiszczane przez wszystkich wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów. Kodeks spółek handlowych określa także inne warunki ich zarządzenia. Wszystkie one muszą być zachowane, aby sumy wpłacone przez wspólników nie zaliczały się do przychodów spółki. Dopłaty podlegają, co do zasady, PCC, a obowiązek podatkowy ciąży na spółce.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników

Gazeta Podatkowa nr 25 (1691) z dnia 26.03.2020 r., autor: Kinga Romas
Każdy przedsiębiorca dąży do rozwoju prowadzonej firmy i sukcesu w sprzedaży oferowanych przez nią towarów czy usług. Aby to osiągnąć, przedsiębiorcy inwestują środki finansowe w zakup nowych maszyn i urządzeń. Jednakże dążąc do sukcesu, nie można zapominać o ciągłym podnoszeniu kwalifikacji kadry pracowniczej, bowiem wiedza i umiejętności pracowników przekładają się na działalność firmy. Niestety kursy, szkolenia czy studia podyplomowe to duży wydatek. Jednakże pracodawca może uzyskać wsparcie finansowe w tym zakresie. Środki na ten cel można pozyskać z różnych źródeł.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Likwidator a odpowiedzialność za długi spółki

Gazeta Podatkowa nr 15 (1681) z dnia 20.02.2020 r., autor: Ewelina Mentel-Wyrzychowska
Likwidatorami spółki z o.o. mogą być członkowie zarządu bądź osoby spoza spółki. Pełnienie funkcji likwidatora spółki wiąże się z ryzykiem ponoszenia odpowiedzialności za jej długi na zasadach obowiązujących członków zarządu. (…) Likwidator może uwolnić się od odpowiedzialności za długi, jeżeli wykaże jedną z okoliczności wymienionych w art. 299 § 2 K.s.h., w tym m.in., że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym czasie wdrożone zostało postępowanie restrukturyzacyjne na podstawie Prawa restrukturyzacyjnego.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma