Pracownicy uwzględniani przy wpłatach do PPK

Gazeta Podatkowa nr 17 (1683) z dnia 27.02.2020 r., autor: Kinga Romas
Stopniowo kolejne grupy podmiotów zatrudniających wdrażają Pracownicze Plany Kapitałowe. Dla przedsiębiorców wiąże się to ze znacznym obciążeniem finansowym. Jak należy regulować wpłaty? Czy za wszystkich pracowników należy je wnosić?
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Sposób na kary umowne

Gazeta Podatkowa nr 16 (1682) z dnia 24.02.2020 r., autor: Marta Bezulska-Powaga
Już na etapie zawierania umowy strony mogą obwarować brak wykonania zobowiązania niepieniężnego, czy też jego nienależyte wykonanie, obowiązkiem zapłaty przez dłużnika z góry określonej kwoty. Tego typu zastrzeżenie to kara umowna, która ma na celu nie tylko naprawienie szkody poniesionej przez wierzyciela czy ułatwienie uzyskania finansowej rekompensaty z tego tytułu, ale również mobilizację dłużnika do terminowego i prawidłowego wykonania zobowiązania. Są jednak sytuacje, w których, mimo ziszczenia się przesłanek do obciążenia dłużnika obowiązkiem zapłaty kary umownej, sąd może ją obniżyć.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Sprzedaż towaru po likwidacji firmy

Gazeta Podatkowa nr 7 (1673) z dnia 23.01.2020 r., autor: Agata Cieśla
Na dzień likwidacji działalności gospodarczej osoba fizyczna zobowiązana jest do sporządzenia wykazu pozostałych na ten dzień składników majątku. Jeżeli już po dokonaniu likwidacji podejmie decyzję o sprzedaży składników objętych tym wykazem, wówczas może u niej powstać przychód firmowy, pomimo że już nie prowadzi działalności.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Kontrola pracownika przez pracodawcę a regulacje RODO

Gazeta Podatkowa nr 15 (1681) z dnia 20.02.2020 r., autor: Marta Stefanowicz – Wasilewska
Pracodawca z racji przysługujących mu uprawnień może w pewnych okolicznościach i po spełnieniu określonych warunków monitorować niektóre zachowania swoich pracowników. Przykładowo możliwe jest monitorowanie służbowej poczty elektronicznej pracownika czy też korzystanie z urządzeń monitorujących przejazd samochodem służbowym. Najwięcej wątpliwości budzi jednak możliwość badania trzeźwości pracowników. Prezes UODO od dawna ma ugruntowane stanowisko w tej kwestii, które obecnie popiera też Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Koszty prowadzenia firmy w mieszkaniu

Gazeta Podatkowa nr 10 (1676) z dnia 03.02.2020 r.
Wydatki poniesione w racjonalnym stopniu i zakresie przez przedsiębiorcę na utrzymanie lokalu mieszkalnego, w którym jednocześnie zamieszkuje on i prowadzi działalność gospodarczą, mogą stanowić koszt uzyskania przychodów z tego źródła przychodów w części, w jakiej ten lokal jest przeznaczony na potrzeby firmowe. Chodzi tu głównie o wydatki poniesione na czynsz, energię elektryczną, wodę czy ogrzewanie, które podatnik będzie potrafił racjonalnie i gospodarczo uzasadnić oraz właściwie udokumentować.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma