Odstąpienie od umowy o roboty budowlane

Gazeta Podatkowa nr 31 (1906) z dnia 19.04.2022 r., autor: Marta Bezulska-Powaga
Normy prawne regulujące zobowiązania cywilne umożliwiają odstąpienie od umowy w przypadku, gdy podmiot zobowiązany do świadczenia z przyczyn od siebie zależnych nie dotrzymał ustalonego terminu wykonania zobowiązania. Uprawnienie to będzie przysługiwało stronom w przypadku większości kontraktów wzajemnych. Jeszcze silniejszą pozycję przepisy gwarantują inwestorowi wobec wykonawcy. W przypadku umowy o roboty budowlane inwestor może bowiem odstąpić od umowy już w chwili, gdy zaistnieje samo prawdopodobieństwo nieukończenia prac w terminie.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Rekordowa kara za naruszenie ochrony danych osobowych

Gazeta Podatkowa nr 29 (1904) z dnia 11.04.2022 r., autor: Marta Stefanowicz – Wasilewska
W lutym 2022 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych nałożył na administratora danych rekordową karę finansową w wysokości 4,9 mln zł. Co istotne w tej sprawie, samo naruszenie ochrony danych osobowych miało miejsce w podmiocie przetwarzającym, z którym ukarana spółka miała zawartą umowę powierzenia, a o naruszeniu dowiedziała się od osób trzecich. UODO uznał jednak, że na administratorze spoczywa obowiązek regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania. Nie jest to działanie jednorazowe i powinno ono przybrać formę ciągłego procesu, w ramach którego administrator dokonuje przeglądu i w razie potrzeby uaktualnia przyjęte wcześniej zabezpieczenia.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Kłopoty z dochodzeniem roszczeń z art. 299 K.s.h. w czasie epidemii

Gazeta Podatkowa nr 35 (1910) z dnia 02.05.2022 r., autor: Paweł Cierkoński
Wraz z przeciągającym się stanem epidemii przedłuża się okres obowiązywania liberalnych zasad ogłaszania upadłości przedsiębiorców. Korzyści z tego mogą czerpać członkowie zarządów spółek z o.o., którym grozi pociągnięcie do odpowiedzialności za zobowiązania. Pozwani o zapłatę w oparciu o art. 299 K.s.h. w czasie trwania epidemii mogą się bronić argumentem, że nie upłynął jeszcze termin na ogłoszenie upadłości spółki.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Przechowywanie zaświadczenia o przewozie na potrzeby własne po likwidacji firmy

Gazeta Podatkowa nr 24 (1899) z dnia 24.03.2022 r., autor: Marta Stefanowicz – Wasilewska
W razie zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej lub wykonywania przewozu drogowego, podmiot, który takie przewozy wykonywał, ma obowiązek przechowywać i udostępniać osobom uprawnionym do kontroli, dokumenty i inne nośniki informacji przez okres jednego roku począwszy od dnia, w którym przestał wykonywać przewóz drogowy. Niedopełnienie obowiązku określonego w powołanym przepisie powoduje powstanie naruszenia, które zagrożone jest karą pieniężną w wysokości 10.000 zł.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Rejestracja do unijnej procedury OSS

Gazeta Podatkowa nr 24 (1899) z dnia 24.03.2022 r., autor: Aleksandra Węgielska
Procedura unijna OSS umożliwia rozliczanie podatku VAT należnego z tytułu określonych czynności państwu członkowskiemu konsumpcji za pośrednictwem państwa członkowskiego identyfikacji. Dzięki tej procedurze podatnicy nie muszą się rejestrować do podatku VAT w poszczególnych krajach UE.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma