Nowe postępowanie restrukturyzacyjne

Gazeta Podatkowa nr 54 (1720) z dnia 06.07.2020 r., autor: Ewelina Mentel-Wyrzychowska
W ramach tarczy 4.0 przewidziano wprowadzenie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Postępowanie to ma umożliwić dłużnikowi podjęcie negocjacji z wierzycielami bez konieczności formalnego otwierania postępowania przez sąd, ale z jednoczesną ochroną przed egzekucją prowadzoną przez wierzycieli działających indywidualnie. Postępowanie to ma być krótkie. Dłużnik ma 4 miesiące na porozumienie się z wierzycielami w celu zawarcia układu i złożenie do sądu wniosku o zatwierdzenie układu. W tym czasie ma ograniczone możliwości dysponowania swoim majątkiem. Wdrożenie tego postępowania we właściwym czasie wyłączy odpowiedzialność władz spółek m.in. za zaległości podatkowe.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Odpowiedzialność współmałżonka

Gazeta Podatkowa nr 45 (1711) z dnia 04.06.2020 r., autor: Marta Bezulska-Powaga
Jeżeli dłużnik zaciągnął zobowiązanie bez zgody swego małżonka, to wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej oraz innych praw twórcy. Gdy wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, wierzyciel może żądać zaspokojenia również z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Pomoc publiczna dla firm na ratowanie i restrukturyzację

Gazeta Podatkowa nr 52 (1718) z dnia 29.06.2020 r., autor: Jolanta Białkowska
Przedsiębiorcy będący w trudnej sytuacji ekonomicznej mogą uzyskać ze środków budżetu państwa pomoc na ratowanie lub restrukturyzację. Pomoc państwa przyjmuje formę wsparcia finansowego w postaci pożyczek lub wejść kapitałowych oraz ulg w spłacie niektórych należności publicznoprawnych.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Zatrudnianie cudzoziemców do prac sezonowych

Gazeta Podatkowa nr 52 (1718) z dnia 29.06.2020 r., autor: Kinga Romas
W okresie letnim wielu rolników korzysta z pracy cudzoziemców w ramach tzw. zezwolenia na pracę sezonową typu S. Przepisy tarczy antykryzysowej wprowadziły zmiany w zakresie ważności zezwoleń. W związku z obecnym stanem epidemicznym Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym opracowało wytyczne dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Zasady składania rezygnacji z funkcji w zarządzie spółki z o.o.

Gazeta Podatkowa nr 43 (1709) z dnia 28.05.2020 r., autor: Ewelina Mentel-Wyrzychowska
Rezygnacja z funkcji w zarządzie spółki z o.o. stanowi jednostronne oświadczenie członka zarządu. Nie wymaga ono akceptacji spółki, ale musi być jej zakomunikowane. Na skutek rezygnacji członka zarządu spółki z o.o. wygasa jego mandat, tj. uprawnienie do pełnienia funkcji. Kodeks spółek handlowych w szczególny sposób reguluje zasady składania rezygnacji w sytuacji, gdy w jej wyniku żaden mandat w zarządzie nie będzie obsadzony.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma