Sytuacja frankowiczów i możliwe rozwiązania

Gazeta Podatkowa nr 38 (1495) z dnia 10.05.2018 r., autor: Łukasz Wilmiński
Brak kompleksowego rozwiązania na szczeblu ustawowym problemów frankowiczów, czyli kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyty denominowane lub indeksowane do kursu franka szwajcarskiego powoduje, że wielu Polaków w dalszym ciągu zastanawia się, jaki będzie los zawartych przez nich umów. Skala problemu jest duża z uwagi na popularność kredytów frankowych w pierwszej dekadzie XXI wieku, zwłaszcza że zadłużenie wielu frankowiczów znacznie przekracza wartość ich nieruchomości i to pomimo faktu, że terminowo spłacają raty kredytu. Frankowicze powinni zatem na bieżąco analizować orzecznictwo sądów, szczególnie w odniesieniu do banków będących ich kredytodawcami.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Łatwiejszy dostęp do danych z KRS

Gazeta Podatkowa nr 45 (1502) z dnia 04.06.2018 r., autor: Ewelina Mentel-Wyrzychowska
KRS jest podstawowym źródłem informacji m.in. o spółkach handlowych. Od 15 marca 2018 r. obowiązują przepisy prawne, które zapewniają każdemu dostęp przez internet do pełnych (a nie tylko aktualnych) danych o podmiotach z KRS oraz do składanych przez nich dokumentów finansowych. Funkcjonalności te pojawiły się już na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Korzystając z nich można sprawdzić informacje m.in. o podmiocie, który ma być naszym kontrahentem, pracodawcą, deweloperem itd. W praktyce jednak dostęp do tych danych zależy m.in. od tego, jak funkcjonuje system.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Wysokość dofinansowania uzależniona od lokalizacji projektu

Gazeta Podatkowa nr 36 (1493) z dnia 04.05.2018 r., autor: Jolanta Białkowska
Koszty wdrożenia innowacji technologicznej w zakresie projektu z poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój mogą dotyczyć tylko inwestycji początkowej. Za taką uważa się inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu, rozbudową istniejącego, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydatki kwalifikowalne takiej inwestycji mogą być objęte tylko regionalną pomocą inwestycyjną.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Dotacja na podjęcie działalności gospodarczej a rozliczenie VAT

Gazeta Podatkowa nr 31 (1488) z dnia 16.04.2018 r., autor: Jolanta Białkowska
Zwroty środków dotyczące równowartości odliczonego lub zwróconego VAT od towarów i usług zakupionych w ramach przyznanych w projekcie PUP środków na podjęcie działalności gospodarczej stanowią przychód Funduszu Pracy. Mogą być wydatkowane na finansowanie wypłat zasiłków dla osób bezrobotnych i innych obligatoryjnych świadczeń. Mowa o tym w Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych wspófinansowanych z EFS na lata 2014-2020.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Gdy spółka nie płaci należności w terminie

Gazeta Podatkowa nr 42 (1499) z dnia 24.05.2018 r., autor: Łukasz Wilmiński
Z uwagi na popularność prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółek, bardzo często dochodzi do zawierania umów pomiędzy przedsiębiorcami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą a spółką. Rodzaj spółki kontrahenta może mieć znaczący wpływ na skuteczne dochodzenie przez przedsiębiorcę zaległej należności.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma