Majątek małżonków wykorzystywany w działalności gospodarczej

Gazeta Podatkowa nr 8 (1465) z dnia 25.01.2018 r., autor: Łukasz Wilmiński
Prowadzenie własnego biznesu nie musi opierać się wyłącznie na składnikach majątkowych będących własnością przedsiębiorcy. Oprócz własnych środków i finansowania zewnętrznego w postaci kredytu czy leasingu, przedsiębiorcy często wykorzystują w działalności małżeński majątek wspólny. Nie jest przy tym konieczne ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Ramy prawne i obowiązki związane z VAT przy zawieszeniu spółki z o.o.

Gazeta Podatkowa nr 101 (1455) z dnia 18.12.2017 r., autor: Ewelina Mentel-Wyrzychowska, Aleksandra Węgielska
W spółce z o.o. decyzja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej należy do zarządu. Przepisy K.s.h. nie wymagają w tym przypadku uchwały wspólników, obowiązek jej podjęcia może wynikać z umowy spółki. Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej następuje na wniosek spółki składany do KRS. Wniosek ten nie podlega żadnym opłatom. Informacje dotyczące dat rozpoczęcia czy zakończenia okresu zawieszenia wykonywania działalności są wpisywane w dziale 6 rejestru przedsiębiorców.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Zmiany w trakcie umowy bezterminowej

Gazeta Podatkowa nr 6 (1463) z dnia 18.01.2018 r., autor: Łukasz Wilmiński
Część umów zawieranych w ramach większości przedsiębiorstw, jak i gospodarstw domowych ma charakter bezterminowy. Oznacza to, że zawarte są one na czas nieokreślony, a usługi świadczone na ich podstawie mają charakter ciągły. Przykładem tego typu umów mogą być kontrakty na dostawę mediów. Warto wiedzieć, jakie są konsekwencje zmiany takich umów w trakcie ich trwania i jakie zasady obowiązują w tym zakresie.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Udziałowiec spółki z o.o. bez prawa głosu

Gazeta Podatkowa nr 100 (1454) z dnia 14.12.2017 r., autor: Paweł Cierkoński
Konflikt interesów spółki i jej udziałowca może się ujawniać w przypadku, gdy zgromadzenie wspólników ma podejmować uchwałę w sprawie dotyczącej wspólnika. Kodeks spółek handlowych wprowadza zakaz uczestnictwa w głosowaniu takiego wspólnika przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu między nim a spółką.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Zgoda klienta na przesyłanie mu informacji handlowych SMS-em

Gazeta Podatkowa nr 98 (1452) z dnia 07.12.2017 r., autor: Marta Stefanowicz – Wasilewska
W celu przesyłania klientom informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz przez SMS-y, należy najpierw uzyskać na to ich wyraźną zgodę. Może to mieć miejsce w trakcie zawierania umowy sprzedaży. Konsument musi więc wyraźnie, najlepiej pisemnie potwierdzić, że wyraża zgodę na przesyłanie mu takich informacji, jednocześnie podając swój adres e-mail bądź numer telefonu.

(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma