Zawieszenie działalności w trakcie korzystania z zasiłku macierzyńskiego

Gazeta Podatkowa nr 84 (1541) z dnia 18.10.2018 r., autor: Aneta Dąbrowska, Bożena Dziuba
Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na zasadach określonych w ustawie Prawo przedsiębiorców, z uwzględnieniem przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych. Z uprawnienia takiego może skorzystać również przedsiębiorca zatrudniający wyłącznie pracowników przebywających na urlopie związanym z urodzeniem dziecka, tj. na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim niełączących korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu.

(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Spór z ZUS o uznanie umowy jako dzieło

Gazeta Podatkowa nr 92 (1549) z dnia 15.11.2018 r., autor: Łukasz Wilmiński
Przedsiębiorcy korzystają z wynikającej z przepisów Kodeksu cywilnego swobody umów. Chociaż nie umożliwia ona zawierania umowy cywilnoprawnej zamiast umowy o pracę, to przedsiębiorca ma sposobność dostosowania umowy do swoich potrzeb. Ze względów składkowych wiele osób decyduje się na zawarcie umowy o dzieło, co często budzi wątpliwości ZUS, a orzecznictwo sądowe nie eliminuje wszystkich niejasności w tym zakresie.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Nowości w projektach generujących dochód

Gazeta Podatkowa nr 81 (1538) z dnia 08.10.2018 r., autor: Jolanta Białkowska
Nowością jest, że w odniesieniu do projektów lub ich części, które są objęte pomocą publiczną, nie stosuje się unijnych przepisów dotyczących projektów generujących dochód. Takie rozwiązanie ułatwi beneficjentowi obliczenie wartości dofinansowania z funduszy europejskich, gdyż nie stosuje się w tym przypadku metody luki w finansowaniu albo metody zryczałtowanych procentowych stawek dochodów.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Terminy zapłaty w rozliczeniach przedsiębiorców

Gazeta Podatkowa nr 89 (1546) z dnia 05.11.2018 r., autor: Łukasz Wilmiński
Przedsiębiorcy, negocjując kontrakt, oprócz warunków wykonania umowy, powinni pamiętać także o ustaleniu terminu, w jakim ma nastąpić płatność. Długie terminy płatności mogą bowiem spowodować zachwianie, a nawet utratę płynności finansowej, a w konsekwencji zatory płatnicze. Ustalając termin i zasady płatności pomiędzy przedsiębiorcami, należy pamiętać o ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Ulga na start bez względu na wiek przedsiębiorcy

Gazeta Podatkowa nr 80 (1537) z dnia 04.10.2018 r., autor: Dorota Wyderska
Z ulgi na start mogą skorzystać przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą, po spełnieniu określonych warunków. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje tej działalności na rzecz byłego pracodawcy (…) nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Na skorzystanie z omawianej preferencji nie ma natomiast wpływu wiek osoby rozpoczynającej prowadzenie działalności gospodarczej.

(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma